Toán Lớp 5: Tính nhanh: a) 7,01 x 4 x 25 250 x5 x 0,2 5,038 x 0,25 + 5,038 x 19,75 b) 0,29 x 8 x 1,25 0,04 x 0,1 x 25 0,624 x 0,25 x 4 x

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh:
a) 7,01 x 4 x 25
250 x5 x 0,2
5,038 x 0,25 + 5,038 x 19,75 b) 0,29 x 8 x 1,25
0,04 x 0,1 x 25
0,624 x 0,25 x 4 x 0,5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 2 tháng 2022-11-23T20:23:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:a = 7,01x(4×25)=7,01×100=701
  =250x(5×0,2)=250×1=250
  =5,038x(0,25+19,75)=5,038×20=100,76
  b = 0,29x(8×1,25)=0,29×10=02.9
  =(0,04×25)x0,1=1×0,1=1
  =(0,624×0,5)x(4×0,25)=0,312×1=0,312
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) 7,01×4×25
  = 7,01×(4×25)
  = 7,01×100
  = 701
  250×5×0,2
  = 250×(5×0,2)
  = 250×1
  = 250
  5,038 × 0,25 + 5,038 × 19,75
  = 5,038×(0,25+19,75)
  = 5,038×20
  = 100,76
  0,29 × 8 × 1,25
  = 0,29×(8×1,25)
  = 0,29×10
  = 2,9
  0,04 × 0,1 × 25
  = (0,04×25)×0,1
  = 1×0,1
  = 0,1
  0,624×0,25×4×0,5
  = (0,624×0,5)×(0,25×4)
  = 0,312×1
  = 0,312
  @Na

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )