Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 10 m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao.

Question

Toán Lớp 5: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 10 m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 3 tháng 2022-01-24T13:27:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều cao hình thang đó là:

  `10 : 100 × 80 = 8 (m)`

  Đáy bé hình thang đó là:

  `8 : 100 × 90 = 7,2 (m)`

  Diện tích hình thang đó là:

  `(10 + 7,2) × 8 : 2 = 68,8 (m²)`

  Đáp số: `68,8m².`

  `#Staciaa.`

 2. Chiều cao của hình thang là:

  `10 × 80% = 8 ( m )`

  Đáy bé của hình thang là:

  `8 × 90% = 7,2 ( m )`

  Diện tích hình thang là:

   `( 10 + 7,2 ) × 8 : 2 = 68,8 ( m² )`

  Đáp số: `68,8 m²`

   $\text{#lknhatminh0322}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )