Toán Lớp 5: Tính bằng cách hợp lý D, 2+5+8+-+2021 E, Tính A = 1/1×3+1/3×5+-.+1/13×15

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách hợp lý
D, 2+5+8+….+2021
E, Tính A = 1/1×3+1/3×5+…..+1/13×15, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 tháng 2022-12-15T18:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. D = 2 + 5 + 8 + …. + 2021
  Số số hạng là : 
    ( 2021 – 2 ) : 3 + 1 = 674
  Tổng là : 
    ( 2021 + 2 ) x 674 : 2 = 681751
               Đáp số : 681751
  E, A = \frac{1}{1.3} + \frac{1}{3.5} + … + \frac{1}{13.15}
  2A = 2 . \frac{1}{1.3} + 2 .\frac{1}{3.5} + …. + 2 . \frac{1}{13.15}
  2A = \frac{2}{1.3} + \frac{2}{3.5} + … + \frac{2}{13.15}
  2A = 1 – \frac{1}{3} + \frac{1}{3} – \frac{1}{5} + .. + \frac{1}{13} – \frac{1}{15}
  2A = 1 – \frac{1}{15} = \frac{14}{15}
  A = \frac{14}{15} : 2 = \frac{7}{15}

 2. D=2+5=8+…..+2021
  $\text{Số số hạng của tổng trên là:}$
  (2021-2):3+1=674
  $\text{Tổng của dãng số trên là:}$
  (2021+2).674:2=681751
  $\text{Vậy tổng là:}$
  681751
  E, A = 1/1.3 + 1/3.5 + …… + 1/13.15
  2 . A = 2 . 1/1.3 + 2 . 1/3.5 + …… + 2 . 1/13.15
  2 . A = 2/1.3 + 2/3.5 + …… + 2/13.15
  2 . A = 1/1 – 1/3 + 1/3 – 1/5 + …… + 1/13 – 1/15
  2 . A = 1/1 – 1/15
  2 . A = 14/15
  A = 14/15 : 2
  A = 14/15 . 1/2
  A = 7/15 . 1/1
  A = 7/15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )