Toán Lớp 5: Tính bằng cách hợp lí: a)3,14 × 8 + 3,14 ÷ 0,25 + 3,14 + 3,14 ÷ 0,2 b) (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) × (9 × 0,9 + 0,9 – 0,9 ×

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách hợp lí:
a)3,14 × 8 + 3,14 ÷ 0,25 + 3,14 + 3,14 ÷ 0,2
b) (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) × (9 × 0,9 + 0,9 – 0,9 × 10), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 6 tháng 2022-06-11T12:39:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 3,14 × 8 + 3,14 ÷ 0,25 + 3,14 + 3,14 ÷ 0,2
   = 3,14 × 8 + 3,14 ÷ $\frac{1}{4}$  + 3,14 × 1 + 3,14 ÷ $\frac{1}{5}$ 
   = 3,14 × 8 + 3,14 × $\frac{4}{1}$  + 3,14 × 1 + 3,14 × $\frac{5}{1}$ 
   = 3,14 × 8 + 3,14 × 4  + 3,14 × 1 + 3,14 × 5
   = 3,14 × ( 8 + 4 + 1 + 5 )
   = 3,14 × 18 = 56,52
  b) (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) × (9 × 0,9 + 0,9 – 0,9 × 10)
   = (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) × (9 × 0,9 + 0,9 × 1 – 0,9 × 10)
   = (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) ×  0,9 × ( 9 + 1 – 10 )
   = (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) × 0,9 × 0
   = (67,895 × 0,5 + 3,1416 × 0,5) × 0
   = 0

 2. a)3,14 x 8 + 3,14: 0,25 + 3,14+ 3,14: 0,2 
  =(3,14 x 8)+(3,14: 0,25)+3,14+(3,14: 0,2)   
  =   25,12   +     12,56    +3,14+   15,7                     
  =          37,68                 +3,14+   15,7
  =            40,82                        +   15,7
  =     56,52   
  b)(67,895 x 0,5+3,1416x 0,5)x (9x 0,9+0,9-0,9x 10)
  =       33,9475  +    1,5708    x     8,1  +0,9-    9
  =                  35,5183            x         9        –    9
  =                                        319,6647         –    9
  =310,6647
                         ~chúc bạn học tốt~     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )