Toán Lớp 5: tìm y : a) y x 2và 1/3 = 5/6 + 3/2 | b) 2 và 3/4 – y = 3 và 2/3 : 1 và 5/6

Question

Toán Lớp 5: tìm y : a) y x 2và 1/3 = 5/6 + 3/2 | b) 2 và 3/4 – y = 3 và 2/3 : 1 và 5/6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 26 phút 2022-06-17T12:43:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. # tcv
  a )
  y xx 21/3 = 5/6 + 1/3
  y xx 7/3 = 7/6
  y                  = 7/6 : 7/3
  y                   = 1/2
  b )
  23/4 – y = 32/3 : 15/6
  11/4 – y = 11/3 : 11/6
  11/4 – y = 2
  y                 = 11/4 – 2
  y                 = 3/4

 2. a) y x 2$\frac{1}{3}$  = $\frac{5}{6}$ +$\frac{3}{2}$ 
      y x $\frac{7}{3}$  = $\frac{5}{6}$ +$\frac{9}{6}$ 
      y x $\frac{7}{3}$  =            $\frac{14}{6}$ 
      y x $\frac{7}{3}$  =            $\frac{7}{3}$ 
      y                          = $\frac{7}{3}$ : $\frac{7}{3}$ 
      y                          = $\frac{7}{3}$ x $\frac{3}{7}$ 
      y                          =                      1
  b) 2$\frac{3}{4}$ – y  = 3$\frac{2}{3}$ : 1$\frac{5}{6}$ 
      $\frac{11}{4}$ – y  = $\frac{11}{3}$ : $\frac{11}{6}$ 
      $\frac{11}{4}$ – y  = $\frac{11}{3}$ x $\frac{6}{11}$ 
      $\frac{11}{4}$ – y  =                        2
                               y  = $\frac{11}{4}$ – 2 
                               y  = $\frac{11}{4}$ – $\frac{8}{4}$ 
                               y  =              $\frac{3}{4}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )