Toán Lớp 5: Tìm X: e*) ⊃c ÷ 0,5 + ⊃c × 8 = 101 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Question

Toán Lớp 5: Tìm X:
e*) ⊃c ÷ 0,5 + ⊃c × 8 = 101
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
g*) ⊃c ÷ 0,25 + ⊃⊂ × 8 = 16,5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Giải thích:
⊃⊂ / ⊃c: X, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-11T07:49:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. e*) x : 0,5 + x × 8 = 101
        x × 2 + x × 8 = 101
        x × (2 + 8) = 101
        x ×   10      = 101
         x                = 101 : 10
          x               = 10,1.
  g*) x : 0,25 + x × 8 = 16,5
        x × 4    + x × 8 = 16,5
        x ×  (4 + 8) = 16,5
        x                 = 16,5 : 12
        x                 = 1,375
   

 2. e/ $x:0,5 + x \times 8 = 101$
  $⇒ x\times 2 + x \times 8 = 101$
  $⇒ x\times (2+8) = 101$
  $⇒ x\times 10 = 101$
  $⇒ x=10,1$
  g/ $x: 0,25 + x\times 8 = 16,5$
  $⇒ x\times 4 + x\times 8 = 16,5$
  $⇒ x\times (4+8)=16,5$
  $⇒ x\times 12=16,5$
  $⇒ x=1,375$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )