Toán Lớp 5: Tìm X biết:X : 5 + x : 0,125 = 9,87

Question

Toán Lớp 5: Tìm X biết:X : 5 + x : 0,125 = 9,87, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhi 6 tháng 2022-06-19T05:06:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Tìm X biết
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x : 5 + x : 0,125 = 9,87
  ⇒ $\frac{x}{5}$ + $\frac{x}{0,125}$ = 9,87
  ⇒ $\frac{x}{5}$ + $\frac{40.x}{0,125}$ = 9,87
  ⇒ $\frac{x+40x}{5}$ = 9,87 
  ⇒ $\frac{41.x}{5}$ = 9,87 
  ⇒ 5 . $\frac{41.x}{5}$ = 5 . 9,87 
  ⇒ 41 . x = 49,35
  ⇒ x = 49,35 : 41 = 1.203658536

 2. Giải đáp:
  x= 987/820
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x:5+x:0,125=9,87
  1/5 ×x+x: 1/8 = 9,87
  1/5 ×x+x×8=9,87
  (1/5 +8) ×x=9,87
  (1/5 + 40/5) ×x= 9,87
  41/5 × x=987/100
  x= 987/100 : 41/5
  x= 987/100 × 5/41
  x= 987/50 × 1/41
  x= 987/820

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )