Toán Lớp 5: Tìm X: a. X x 95 – X x 35 – X x 55 = 255 b. (X + 1) + (X + 2) + (X + 3) = 24 c. X x 7,25 + X x 2,75 = 52

Question

Toán Lớp 5: Tìm X:
a. X x 95 – X x 35 – X x 55 = 255
b. (X + 1) + (X + 2) + (X + 3) = 24
c. X x 7,25 + X x 2,75 = 52, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 1 tháng 2022-12-21T09:50:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) x × 95 – x × 35 – x × 55 = 255
  x × ( 95 – 35 – 55) = 255 
  x × 5 = 255
  x = 255 : 5
  x = 51 
  ______________________
  b) ( x + 1 ) + ( x + 2) + ( x + 3) = 24 
  ( x + x + x) + ( 1 + 2+ 3) =24 
  x × 3 + 6 = 24
  x × 3 = 24 – 6 
  x × 3 = 18 
  x = 18 : 3 
  x = 6
  _________________________________________
  c) x × 7,25 + x × 2,75 = 52 
    x × ( 7,25 + 2,75 ) = 52 
  x × 10 = 52 
  x = 52 : 10 
  x = 5,2
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, X xx 95 – X xx 35 – X xx 55 = 255
                     X xx ( 95-35-55) = 255
                                     X xx 5 = 255
                                            X = 255 : 5
                                            X = 51
  b, (X+1)+(X+2)+(X+3)=24
          3 xx X + (1+2+3)=24
                    3 xx X + 6 = 24
                          3 xx X = 24 -6
                                  X = 18 : 3
                                 X = 6        
  c, X xx 7,25 + X xx 2,75 = 52
         X xx ( 7,25 + 2,75 ) = 52
                            X xx 10 = 52
                                     X = 52 : 10
                                     X = 5,2 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )