Toán Lớp 5: Số nào sau đây chia hết cho `2,3,5` `38962` `103358` `937350` Lấy thêm `1` số bất kỳ chia hết cho `3,9,5`

Question

Toán Lớp 5: Số nào sau đây chia hết cho `2,3,5`
`38962`
`103358`
`937350`
Lấy thêm `1` số bất kỳ chia hết cho `3,9,5`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-04-13T10:29:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Anna$

  Số chia hết cho 2 và 5 là các số có chữ số tận cùng là 0

  Số chia hết cho 3 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3

  Ở đây chỉ có 1 số có đủ yêu cầu chia hết cho 2 và 5

  Số $\text{937350}$ có tổng các chữ số là : 9 + 3 + 7 + 3 + 5 +0 = 27

  Mà 27 chia hết cho 3 nên ta chọn số $\text{937350}$

  Số chia hết cho 3 và 9 là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 và 9

  Số chia hết cho 5 là các số có chữ số tận cùng là 0 và 5

  Ta có các số như: $\text{945 ; 990,….}$

  Xin hay nhất

 2. Số chia hết cho 2,3,5 là 937350

  (Vì số nào có chữ số tận cùng là 0 thì số đó chia hết cho 2,5 còn muốn chia hết cho 3 thì tổng các chữ số của số đó phải chia hết cho 3 thì số đó mới chia hết cho 3: 9+3+7+3+5+0=27)

  Lấy thêm 1 số bất kỳ chia hết cho 3,9,5

  Số đó là 270

  __________chúc bạn học tốt___________

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )