Toán Lớp 5: Nhanh lên ạ. Để em gửi BTVN cho cô! 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a. 5 tạ 70kg =………….tạ b. 10km18 m =…………km c. giờ =………giờ d. 2

Question

Toán Lớp 5: Nhanh lên ạ. Để em gửi BTVN cho cô!
1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 5 tạ 70kg =………….tạ
b. 10km18 m =…………km
c. giờ =………giờ
d. 2 m2 120cm2 =…………….m2
e. 1,25 tấn = ………..kg
g. 2,345m2 = …………..cm2
6. Tính nhanh:
a) 14,5 x 79 + 14,5 x 20 + 14,5
b) 5,67 x 28 – 5,67 x 18, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 1 tháng 2022-12-21T06:55:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Bài 1 : 
  a. 5 tạ 70kg =570 tạ
  b. 10km18 m =10018 km
  c. giờ =………giờ
  d) 2 m² 120 cm² = 2,012 m²
  e) 1,25 tấn = 1250 kg
  g) 2,345 m² = 23450 cm²
  Bài 2 :
  a) 14,5 x 79 + 14,5 x 20 + 14,5                            b) 5,67 x 28 – 5,67 x 18
  = 14,5 x 79 + 14,5 x 20 + 14,5 x 1                       = 5,67 x ( 28 – 18 )
  = 14,5 x ( 79 + 20 + 1 )                                        = 5,67 x 10
  = 14,5 x 100                                                         = 56,7
  = 1450
                                       # Chúc bạn học tốt 
                                                                 

 2. Bài 1 :
  a) 5 tạ 70kg = 5,7 tạ
  b) 10km 18m = 10,018 km
  d) 2 m² 120 cm² = 2,012 m²
  e) 1,25 tấn = 1250 kg
  g) 2,345 m² = 23450 cm²
  Bài 2 :
  a) 14,5 x 79 + 14,5 x 20 + 14,5
  = 14,5 x 79 + 14,5 x 20 + 14,5 x 1
  = 14,5 x ( 79 + 20 + 1 )
  = 14,5 x 100
  = 1450
  b) 5,67 x 28 – 5,67 x 18
  = 5,67 x ( 28 – 18 )
  = 5,67 x 10
  = 56,7

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )