Toán Lớp 5: Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20%, giảm chiều rộng của hình chữ nhật đi 20% thì diện tích của hình chữ nhật mới tăng hay gi

Question

Toán Lớp 5: Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20%, giảm chiều rộng của hình chữ nhật đi 20% thì diện tích của hình chữ nhật mới tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với diện tích ban đầu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 2 tháng 2022-02-18T11:12:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Giảm 4% diện tích ban đầu

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Coi chiều dài là 100%, chiều rộng là 100%

  Diện tích hình chữ nhật là: 100% x 100% = 100%

  Khi tăng 20% chiều dài thì chiều dài mưới tương ứng với số % ban đầu là:

      100% + 20% = 120% ( chiều dài ban đầu)

  Khi giảm chiều rộng đi 20% thì chiều rộng mưới tương ứng với số % diện tích ban đầu là:

      100% – 20% = 80% (chiều rộng ban đầu)

  Diện tich hình chữ nhật mới tương ứng với số % diện tích ban đầu là:

     120% x 80% = 120/100 x 80/100 = 96/100 = 96%  ( diện tích ban đầu)

  Diện tích mới giảm đi số % so với diện tích ban đầu là:

     100% – 96% = 4% ( diện tích ban đầu)

                  Đáp số: Giảm  4% diện tích ban đầu

 2. Coi chiều dài và chiều rộng là 100% thì diện tích hình chữ nhật là: 100% xx 100% = 100%

  Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật thêm 20% thì chiều dài mới tương ứng với: 

  100% + 20% = 120% (Chiều dài lúc đầu)

  Nếu giảm chiều rộng của hình chữ nhật đi 20% thì chiều rộng mới tương ứng với:

  100% – 20% = 80% (Chiều rộng lúc đầu)  

  Diện tích hình chữ nhật mới tương ứng với:

  120% xx 80% = 96% (Diện tích lúc đầu) 

  Diện tích mới giảm đi số phần trăm so với diện tích lúc đầu là:

  100% – 96% = 4% 

  Đ/S: giảm 4% 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )