Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 150m , đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Người ta trồng

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 150m , đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy . Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó và trung bình 100 m2 thì thu được 65 kg thóc . Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 1 tuần 2022-06-14T23:19:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáy bé là
  150 : 5 x 3 = 90 ( m )
  Chiều cao là
  ( 150 + 90 ) : 2 = 120 ( m )
  Diện tích hình thang là
  ( 150 + 90 ) x 120 : 2 = 14400 ( m^2 )
  Thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là :
  14400 : 100 x 65 = 9360kg
  Đổi = 93,6 tạ
  Đáp số : 93,6 tạ

 2. Đáy bé hình thang là:
  150 x $\frac{3}{5}$  = 90 (m) 
  Chiều sao hình thang là:
   (150 + 90 ) : 2 = 120 (m)
  Diệu tích hình thang là:
  (150 + 90 ) x 120 : 2 = 14 400 (kg)
  Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số ta thóc là:
       (14 400 : 100 ) x 65 = 9360 (kg)
            Đổi 9360 kg = 93,6 tạ
                                 Đáp số: 93.6 tạ
                $#lichaengg$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )