Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 150m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.Người ta trồng lúa trên t

Question

Toán Lớp 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 150m , đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó và cứ trung bình 100m2 thì thử được 65 kg thóc . Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 3 tuần 2022-04-13T04:28:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải

  Đáy bé của thửa ruộng đó là:

  150 × $\frac{2}{3}$ = 100 (m)

  Tổng độ dài hai đáy là:

  150 + 100 = 250 (m)

  Chiều cao của thửa ruộng đó là:

  250 ÷ 2 = 125 (m)

  Diện tích thửa ruộng đó là:

  250 × 125 ÷ 2 = 15625 (m²)

  Cả thửa ruộng thu được số tạ thóc là:

  15625 ÷ 100 × 65 = 10156,25 (kg)

  10156,25kg = 101,5625 tạ

  Đáp số : 101,5625 tạ thóc

  $\text{@dautay17747}$

 2. Giải đáp:

  101,5625 tạ thóc

   giải:

  đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

   150.2:3=100 (m)

  chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

   ( 150 + 100 ) : 2 = 125 (m)

  diện tích của thửa ruộng hình thang là:

   ( 150 + 100 ) . 125 : 2= 15625 ( m vuông )

  cả thửa ruộng thu được số tạ kg thóc là:

   15625 : 100 . 65 = 10156,25 (kg) = 101,5625 tạ thóc

  ~~~ học tốt ~~~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )