Toán Lớp 5: Một nhà hàng dùng hết 259,35l đầu ăn trong tuần lễ thứ nhất. Biết rằng tuần thứ nhất dùng ít hơn tuần lễ thứ hai 27,3l dầu ăn , hỏi trú

Question

Toán Lớp 5: Một nhà hàng dùng hết 259,35l đầu ăn trong tuần lễ thứ nhất. Biết rằng tuần thứ nhất dùng ít hơn tuần lễ thứ hai 27,3l dầu ăn , hỏi trúng bình mỗi ngày trong hai tuần lễ đó, nhà hàng dùng hết số lít dầu ăn ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 8 tháng 2022-04-19T22:13:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{Đổi: 1 tuần = 7 ngày}
  text{Số lít dầu nhà ăn dùng trong tuần lễ thứ hai là:}
  259,35 + 27,3 = 286,65 (l)
  text{Trung bình mỗi ngày trong hai tuần lễ đó, nhà hàng dùng hết:}
  (259,35 + 285,65) : (7 + 7) = 39 (l)
                                              Đ/s: 39 l dầu
   

 2. Bài giải :
  1 tuần = 7 ngày
  Tuần thứ hai nhà hàng đó dùng hết là :
  259,35 + 27,3 = 286,65  (l  dầu)
  Số ngày nhà hàng đó dùng là :
  7 xx 2 = 14  (ngày)
  Trung bình mỗi tuần nhà hàng đó dùng hết là :
  (259,35 + 286,65) : 14 = 39  (l  dầu)
  Đáp số : 39  l  dầu

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )