Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích 24,5cm2. Sau đó chiều dài tăng lên 10% và giảm chiều rộng đi 10%. Tính diện tích của hình đó sau khi tăn

Question

Toán Lớp 5: một hình chữ nhật có diện tích 24,5cm2. Sau đó chiều dài tăng lên 10% và giảm chiều rộng đi 10%. Tính diện tích của hình đó sau khi tăng chiều dài và giảm chiều rộng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 1 tuần 2022-06-11T21:52:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Coi chiều dài cũ là 100%

  Chiều dài mới so với chiều dài cũ là:

  100%+10%=110%=1,1

  Chiều rộng mới so với cũ là:

  100%-10%=90%=0,9

  Diên tích mới so với diện tích cũ là:

  1,1xx0,9=0,99

  Diện tích mới là:

  24,5xx0,99=24,255(cm^2)

 2. Giải đáp:

  Chiều dài  mới so với chiều dài ban đầu chiếm số % là:

  100% + 10% = 110% = 110/100 = 1,1

  Chiều rộng mới so với chiều rộng ban đầu chiếm số % là:

  100% – 10% = 90% = 90/100 = 0,9

  Diện tích của hình chữ nhật mới so với hình chữ nhật ban đầu chiếm số % là:

  1,1 xx 0,9 = 0,99

  Diện tích hình chữ nhật mới là:

  24,5 xx 0,99 = 24,255 (cm^2)

  Đáp số: 24,255 cm^2

  $#dariana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )