Toán Lớp 5: May mỗi khăn trải giường hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu khăn trải giường như thế và còn thừa mấy mét

Question

Toán Lớp 5: May mỗi khăn trải giường hết 2,8m vải. Hỏi có 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu khăn trải giường như thế và còn thừa mấy mét vải?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 3 tháng 2022-01-13T20:11:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@dream$

  $\textit{Số khăn trải giường may được là:}$

  `429 : 2,8 = 153` ( $\text{cái khăn trải giường}$ )

  $\text{Số mét vải dư là:}$

  4`29 – ( 2,8 xx 153 ) = 1,1 ( m )`

  $\text{Đáp số: Khăn trải giường may được: 153 cái}$

              $\text{Vải còn dư: 1,1 m }$

 2. Giải đáp:

   `153` chiếc và dư `1,1` m vải

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Có thể may nhiều nhất số cái áo và dư số m vải là :

   `429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1).`

  Vậy nếu có `429,5`m vải thì may được nhiều nhất `153` chiếc khăn trải giường và còn thừa `1,1`m vải.

                Đáp số: `153` chiếc ; dư `1,1`m vải. 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )