Toán Lớp 5: I. Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 19200 giây = …. phút A. 420 B. 300 C

Question

Toán Lớp 5: I. Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 19200 giây = …. phút
A. 420
B. 300
C. 320
D. 350
Câu 2: Một xe ô tô chở được 20 bao gạo, mỗi bao cân nặng 36kg. Chiếc xe chở được số ki-lô-gam gạo là:
A. 72
B. 720
C. 7200
D. 702
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6m27dm2 = …cm2
A. 67000
B. 60700
C. 6070
D. 607
Câu 4: Trong các số 38947, 18423, 49178, 29482 số chia hết cho 9 là:
A. 38947
B. 49178
C. 18423
D. 29482
II. Phần tự luận
Bài 1 Tính:
a. 1/3 + 8/15
b.9/2 – 3/8
c.15/12 x 36/40
d.4/5 : 4/
bài2. Một tiệm may ngày đầu tiên bán được 260m vải, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 12m vải. Ngày thứ ba bán được số mét vải bằng trung bình cộng của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Tính số mét vải tiệm may đã bán được sau ba ngày.
Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 3/7 bằng chiều dài và chiều rộng kém chiều dài 36 m.
a, Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.
b, Biết rằng cứ 1m2 thửa ruộng người ta thu hoạch được 7kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
helppppppppppppppppppppppppppppppp
cứu vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tuần 2022-04-13T14:32:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. I.1.C(19200/60=320)
  2.B(36×20=720 kg)
  3.B((1×60000) + (7×100) = 60000 + 700 =60700)
  4.C(1+8+4+2+3 = 18 (chia hết cho 9 được 2)
  II.1
  a.1/3 + 8/15 = 5/15+8/15 = 13/15
  b.9/2 – 3/8 = 36/8 – 3/8 = 33/8
  c .15/12 x 36/40 = 15:3/12:3 x 36:4/40:4 =5/4 x 9/10 = 45/40 = 45:5/40:5 = 9/8
  d.Thiếu đề 
  2.Ngày thứ hai số mét vải mà tiệm may bán được là:
  260 – 12 = 248 (m)
  Ngày thứ ba số mét vải tiệm may bán được là:
  (260 + 248): 2 = 254 (m)
   Sau ba ngày, tiệm may bán được số mét vải là:
  260 + 248 + 254 = 762 (m)
  Đáp số: 762 mét vải
  3.
  Sơ đồ :
  Chiều dài   :|—–|—–|—–|—–|—–|—–|—–|
  Chiều rộng: |—–|—–|—–|
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  36:2=18(m)
  Chiều dài của thửa ruộng là : 36 : ( 7 – 3 ) x 7 = 63 ( m )
  Chiều rộng của thửa ruộng là : 63 – 36 = 27 ( m )
  a.Diện tích của thửa ruộng là : 63 x 27 = 1701 ( m2 )
  b, Trên thửa ruộng đó , người ta thu hoạch được số tạ thóc là : 1701 x 7 = 11907 ( kg )
  Đáp số : a.1701 m2
                b.11907 kg thóc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )