Toán Lớp 5: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng : Câu 1: viết dưới dạng số thập phân là: A. 0,9 B. 0,

Question

Toán Lớp 5: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :
Câu 1: viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,9 B. 0,09 C. 0,009 D. 9,00

Câu 2. Hỗn số 3 được chuyển thành số thập phân là ?
A. 3,4​​ B. 0,4​ C. 17,5​​D. 32,5
Câu 3: a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là ?
A. ​​B. ​​ C. ​​D.
b. Chín đơn vị, hai phần nghìn được viết là:
A. 9,200 ​​B. 9,2 ​​C. 9,002 ​​D. 9,02
Câu 4: 5m25dm2 = ……..cm2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. 55 B. 550 C. 55000 D. 50500
Câu 5: 3 m 4mm = ………. m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,34 ​ B. 3,04 ​ C. 3,4​​D. 3,004
Câu 6: Tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7×9
A. x = 3 B. x = 2 C. x = 1 D. x = 0
Câu 7: Một người thợ may 15 bộ quần áo đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 45 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?
A. 72 m B. 108 m C. 300m D. 81 m
Câu 8: Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:
Câu 9: 3 viết dưới dạng số thập phân là:
A. 3,900 B. 3,09 C. 3,9 D. 3,90
Câu 10: 3 phút 20 giây = …….giây. Số viết vào chỗ chấm là:
A. 50 B. 320 C. 80 D. 200

II. Phần tự luận

Câu 1:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 9 m 6 dm =……………………….m
b/ 2 cm2 5 mm2 =…………………cm2
c/ 5 tấn 62 kg =…………………….tấn
d/ 2phút =……………………..phút
Câu 2: Tính
…………………………………………………………………………………..

4 – 2…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

Câu 3: Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích thửa ruộng đó.
Câu 4: Con kém mẹ 24 tuổi. Năm nay tuổi con bằngtuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi ?

Câu 5: Một bếp ăn chuẩn bị số gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Câu 6: Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 29 phút 2022-06-18T21:56:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 1:  viết dưới dạng số thập phân là:
           A. 0,9                  B. 0,09                     C. 0,009                  D. 9,00  
   
  Câu 2. Hỗn số 3  được chuyển thành số thập  phân  là ?
  A. 3,4​​          B.  0,4​         C. 17,5​​D. 32,5
  Câu 3:   a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là ?
  dơn vị
    b. Chín đơn vị, hai phần nghìn được viết là:
         A. 9,200 ​​B. 9,2 ​​C. 9,002 ​​D. 9,02
  Câu 4:  5m25dm2 = ……..cm2.  Số thích hợp điền vào chỗ trống là:
          A. 55                         B. 550                     C. 55000              D. 50500
  Câu 5:  3 m 4mm  =  ………. m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
  A. 0,34  ​            B. 3,04 ​             C. 3,4​​D. 3,004
  Câu 6: Tìm chữ số  x  biết : 86,718 > 86,7×9
  A.  x = 3                    B.  x = 2                 C.  x = 1                D. x = 0
  Câu 7:  Một người thợ may 15 bộ quần áo đồng phục hết 36 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 45 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ?
  A. 72 m                  B. 108 m                    C. 300m                D. 81 m
  Câu 8: Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:
  Câu 9: 3 viết dưới dạng số thập phân là:
  A. 3,900                       B. 3,09                           C. 3,9                              D. 3,90
  Câu 10: 3 phút 20 giây = …….giây. Số viết vào chỗ chấm là:  
  A. 50                            B. 320                           C. 80                                D. 200
   
  II. Phần tự luận
   
  Câu 1:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
  a/ 9 m 6 dm =…………9,06…………….m          
  b/ 2 cm2 5 mm2 =…….2,05…………..cm2
  c/ 5 tấn 62 kg =…5,0062………………….tấn        
  d/ 2phút  =……..2………………phút
  3
  Nửa chu vi là
  240:2=120 m
  Chiều rộng là
  (120-20):2=50 m
  Chiều dài là
  120-50=70 m
  Diện tích thửa ruộng là
  50 x 70=3500 mét vuông
  4Hiệu số phần bằng nhau :
  5−2=3(phần)
  Năm nay con có số tuổi là:
  24÷3×2=16 ( tuổi)
  Năm nay mẹ có số tuổi là:
  16+24=40 ( tuổi)
  Đáp số: Tuổi con: 16 tuổi 
               Tuổi mẹ: 40 tuổi
  5
  Một người ăn số ngày là:
  36 × 50 = 1800 (người)
  Vậy 60 người ăn cần số ngày là:
  1800 : 60 = 30 (người)
  Đáp số : 30 người .
  6
  Số đo một cạnh khu vườn đó là:
  1000 : 4 = 250 (m)
  Diện tích khu vườn đó là:
  250  x 250  =  62500 (m2)
  Đổi: 62500 (m2) = 6,25 (ha)
  Đáp số: 62500 m2     6,25 ha

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1: Viết dưới dạng số thập phân là: 
  Câu trả lời đúng: C
  Câu 2: Hỗn số 3 được chuyển thành số thập phân là: 
  Câu trả lời đúng: A
  Câu 3: a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,35 có giá trị? 
  Câu trả lời đúng: B
  Câu 4: 5 m 25 dm² =…………cm². Số thích hợp điền vào chỗ chấm? 
  Câu trả lời đúng: C
  Câu 5: 3 m 4mm =…….m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
  Câu trả lời đúng: D
  Câu 6: Tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7 × 9 
  Câu trả lời đúng: B
  Câu 7: 
  Câu trả lời đúng: C
  Câu 8: Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là: 
  Câu trả lời đúng: A
  Câu 9: 3 viết dưới dạng số thập phân là: 
  Câu trả lời đúng: C 
  Câu 10: 3 phút 20 giây =……giây. Số viết nào chỗ chấm là:
  Câu trả lơi đúng: B 
  Phần tự luật:
  Câu 1: 
  a) 9m 6 dm = 9,06 m 
  b) 2 cm² 2mm² = 2,05 cm² 
  c) 5 tấn 62 kg = 5,0062 tấn
  d) 2 phút = 2 phút 
  Câu 2: Đề câu hai đâu ạ tus??
  Câu 3: Giai 
  Nửa chu vi là: 240 : 2 = 120 m 
  Chiều rộng là: ( 120 – 20 ) : 2 = 50 m 
  Chiều dài là: 120 – 50 = 70 m 
  Diện tích thửa ruộng đó là: 50 × 70 = 3500 m 
  Câu 4: giai
  Hiệu số bằng nhau là: 5 – 3 = 2 ( phần ) 
  Tuổi của con là: 24 : 3 = 8 ( tuổi ) 
  Tuổi của mẹ là: 24 + 8 = 32 ( tuổi ) 
                             Đáp số:,…….
  Câu 5: giai
  60 người ăn gấp 36 người ăn lần là: 60 : 36 = $\frac{5}{3}$ ( lần ) 
  Số gạo đã chuẩn bị trong số ngày là: 50 : $\frac{5}{3}$ ( lần ) 
                                                       Đáp số:.,…..
  Câu 6: giai
  Cạng hình vuông đó là: 1000 : 4 = 250 ( m ) 
  Diện tích hình vuông đó là: 250 × 250 = 62500 ( m² ) 
                                                62500 m² = 6,25 m² 
                                                                     Đáp số:….
  moncute 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )