Toán Lớp 5: Hai hình tròn có tổng hai bán kính bằng 9cm, hình tròn nhỏ có diện tích bằng 1/4 diện tích hình tròn lớn. Chu vi hình tròn lớn là: Hai

Question

Toán Lớp 5: Hai hình tròn có tổng hai bán kính bằng 9cm, hình tròn nhỏ có diện tích bằng 1/4 diện tích hình tròn lớn. Chu vi hình tròn lớn là:
Hai hình ừòn có tổng chu vi bằng 47,728cm. Bán kính hình tròn bé bằng 3/5 bán kính hình tròn lớn. Bán kính của hai hình tròn lần lượt là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2022-02-18T18:58:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Bài 1:

  Để hình tròn lớn có diện tích gấp 4 lần diện tích hình tròn bé thì bán kính của hình tròn lớn gấp 2 lần hình tròn bé
  Vậy : Bán kính hình tròn bé bằng 1 phần 2 bán kính hình tròn lớn
  Tổng số phận bằng nhau
  2 + 1 = 3 cm
  Bán kính hình tròn bé
  (9 : 3) x 1 = 3 cm
  Chu vi hình tròn bé
  3 x 2 x 3,14 = 18.84 cm

  Bài 2:

  Bài giải

  Tổng hai đường kính của hai hình tròn là:

          47,728:3,14=15,2 (cm)

  Tổng hai bán kính của hai hình tròn là:

         15,2:2=7,6 (cm)

  Bán kính của hình tròn bé là:

          7,6:(3+1)=1,9 (cm)

  Bán kính của hình tròn lớn là:

         7,6-1,9=5,7 (cm)

                Đáp số: Bé: 1,9 cm

                             Lớn: 5,7 cm.

 2. Giải đáp:

  Bài 1:
  Để hình tròn lớn có diện tích gấp 4 lần diện tích hình tròn bé thì bán kính của hình tròn lớn gấp 2 lần hình tròn bé
  Vậy : Bán kính hình tròn bé bằng 1/2 bán kính hình tròn lớn
  Tổng số phận bằng nhau
  2 + 1 = 3 cm
  Bán kính hình tròn bé
  (9 : 3)  x   = 3 cm
  Chu vi hình tròn bé
  3 x 2x 3,14 = 18.84 cm
  Bài 2:
  Bài giải
  Tổng hai đường kính của hai hình tròn là:
         47,728:3,14=15,2 (cm)
  Tổng hai bán kính của hai hình tròn là
         15,2:2=7,6 (cm)
  Bán kính của hình tròn bé là:
          7,6:(3+1)=1,9 (cm)
  Bán kính của hình tròn lớn là:
         7,6-1,9=5,7 (cm)
                Đáp số: Bé: 1,9 cm

                             Lớn: 5,7 cm.

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )