Toán Lớp 5: e) X x`7/9` = `2/3 + `5/4` g) X – `7/9` =`2/3` : `6/5` h) `1/4` +`9/8` : X =`1/2` i)`5/7` + X :`9/4` = `4/3`

Question

Toán Lớp 5: e) X x`7/9` = `2/3 + `5/4`
g) X – `7/9` =`2/3` : `6/5`
h) `1/4` +`9/8` : X =`1/2`
i)`5/7` + X :`9/4` = `4/3`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 12 phút 2022-06-18T04:05:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.               #Fan Elaina
  e, x × $\frac{7}{9}$ =$\frac{2}{3}$ + $\frac{5}{4}$ 
      x × $\frac{7}{9}$ =$\frac{23}{12}$
      x =$\frac{23}{12}$ : $\frac{7}{9}$ 
      x = $\frac{69}{28}$ 
   ———-
  g, x – $\frac{7}{9}$ = $\frac{2}{3}$ : $\frac{6}{5}$
      x – $\frac{7}{9}$ = $\frac{5}{9}$
      x = $\frac{5}{9}$ + $\frac{7}{9}$
      x = $\frac{4}{3}$ 
  ———-
  h, $\frac{1}{4}$ + $\frac{9}{8}$ : x = $\frac{1}{2}$
      $\frac{9}{8}$ : x = $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{4}$
      $\frac{9}{8}$ : x = $\frac{1}{4}$
      x = $\frac{9}{8}$ : $\frac{1}{4}$
      x = $\frac{9}{2}$
  ———-
  i, $\frac{5}{7}$ + x : $\frac{9}{4}$ = $\frac{4}{3}$ 
     x : $\frac{9}{4}$ = $\frac{4}{3}$ – $\frac{5}{7}$ 
     x : $\frac{9}{4}$ = $\frac{13}{21}$ 
     x = $\frac{13}{21}$ . $\frac{9}{4}$ 
     x = $\frac{39}{28}$ 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  e)
  x × 7/9 = 2/3 + 5/4
  x × 7/9 = 13/6
  x = 13/6 : 7/9 = 39/14
  g)
  x – 7/9 = 2/3 : 6/5
  x – 7/9 = 5/9
  x = 12/9
  x = 4/3
  h)
  1/4 + 9/8 : x = 1/2
  9/8 : x = 1/4
  x = 9/8 : 1/4 = 9/2
  i)
  5/7 + x : 9/4 = 4/3
  x : 9/4 = 4/3 – 5/7 = 13/21
  x = 13/21 × 9/4 = 117/84

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )