Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S `a)` `102` `tạ` `=` `1` `tấn` `2` `tạ` `b)` `705` `dm^2` `>` `75` `m^2` `c)` `3` `dam` `7` `dm` `=` `3“7/100` `d

Question

Toán Lớp 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S
`a)` `102` `tạ` `=` `1` `tấn` `2` `tạ`
`b)` `705` `dm^2` `>` `75` `m^2`
`c)` `3` `dam` `7` `dm` `=` `3“7/100` `dam`
`d)` `4` `m` `=` `1/25` `hm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 4 tuần 2022-05-31T23:29:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đúng ghi Đ, sai ghi S
  a, 102 tạ = 1 tấn 2 tạ            Sai 
  Vì :
  1 tạ = 0,1 tấn nên 102 tạ = 0,1 × 102 = 010,2 nên 102 tạ = 10 tấn 2 tạ . VÌ vậy , đáp án này là Sai 
  b, 704 dm² > 75m²              Sai 
  Vì :
  1 dm² = 0,01 m² nên 704 dm² = 0,01 × 704 = 7,04 m² . VÌ 7,04 m² < 75 m² nên đáp án này Sai
  c, 3 dam 7 dm = 37/100 dam             Đúng
  Vì 1 dm = 1/100 dam nên 7 dm = 1/100 × 7 = 7/100 dam 
  3 dam 7 dm = 37/100 dam nên đáp án này là đúng
  d, 4 m = 1/25 hm            Đúng
  Vì 1 m = 1/100 hm nên 4 m = 1/100 × 4 = 4/100 hm 
  Mà 4/100 = $\frac{4 : 4}{100 : 4}$  = 1/25 hm nên đáp án này là đúng 

 2. a-S
  b-S
  c-Đ
  d-Đ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )