Toán Lớp 5: cứu!!! Một người mang ra chợ 5 giỏ táo gồm hai loại. Số táo trong mỗi giỏ lần lượt là: 20 ; 25 ; 30 ; 35 và 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một lo

Question

Toán Lớp 5: cứu!!!
Một người mang ra chợ 5 giỏ táo gồm hai loại. Số táo trong mỗi giỏ lần lượt là: 20 ; 25 ; 30 ; 35 và 40. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại táo. Sau khi bán hết một giỏ táo nào đó, người ấy thấy rằng : Số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1. Hỏi số táo loại 2 còn lại là bao nhiêu?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 23 phút 2022-06-15T18:18:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.        Người đó có tất cả số táo là :
       20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 ( quả )
          Số táo loại 2 lúc sau chiếm là :
            1/( 2 + 1 ) = 1/3 ( số táo còn lại)
  Vì số táo loại 2 lúc sau chiếm 1/3 số táo còn lại nên số táo còn lại chia hết cho 3 mà số táo ban đầu chia hết cho 3 nên số táo bán đí chia hết cho 3 . Từ đó , ta có giỏ táo đã bán có 30 quả
         Số táo còn lại sau khi bán là :
            150 – 30 = 120 ( quả )
         Số táo loại 2 còn lại số quả là :
            120 xx 1/3 = 40 ( quả )
                          Đáp số : 40 quả táo .

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số táo người đó mang ra chợ là:
  20 + 25 + 30 + 35 + 40 = 150 (quả)
  Vì số táo loại 2 còn lại đúng bằng nửa số táo loại 1 nên sau khi bán, số táo còn lại phải chia hết cho 3.
  Vì tổng số táo mang ra chợ là 150 quả chia hết cho 3 nên số táo đã bán phải chia hết cho 3. Trong các số 20, 25, 30, 35, 40 chỉ có 30 chia hết cho 3. Do vậy người ấy đã bán giỏ táo đựng 30 quả.
  Tổng số táo còn lại là:
  150 – 30 = 120 (quả)
  Ta có sơ đồ biểu diễn số táo của loại 1 và loại 2 còn lại:
  [Hình ảnh]
  Số táo loại 2 còn lại là:
  120 : (2 + 1) = 40 (quả)
  Vậy người ấy còn lại giỏ đựng 40 quả chính là số táo loại 2 còn lại.
  Đáp số: 40 quả.
  ————————————
  Hok tốt!!!^^
  Xin ctlhn ạk!!!????

  toan-lop-5-cuu-mot-nguoi-mang-ra-cho-5-gio-tao-gom-hai-loai-so-tao-trong-moi-gio-lan-luot-la-20

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )