Toán Lớp 5: Câu 9: Một lớp có 55 học sinh, số học sinh nam bằng 6/5 nữ. Tìm số học sinh nam.

Question

Toán Lớp 5: Câu 9: Một lớp có 55 học sinh, số học sinh nam bằng 6/5 nữ. Tìm số học sinh nam.
Câu 10:Tuổi chị hiện nay gấp 2 lần tuổi em và tổng số tuổi của hai chị là 36 tuổi. Hãy tính tuổi của chị và tuổi của em hiện nay?

Câu 11: Bố hơn con 27 tuổi. Biết tuổi con bằng 2/5 tuổi bố. Vậy tuổi của bố là
Câu 12: : Trong đợt trồng cây, trung bình cứ 5 ngày thôn A trồng được 200 cây nhãn. Hỏi trong 15 ngày thôn A trồng được bao nhiêu cây nhãn ?
Câu 13: Đóng đường ở một bao thành loại bao 20 kg thì được 10 bao. Nếu đóng số đường đó thành bao nhỏ , mỗi bao 5 kg thì được mấy bao?
Câu 2: Để lát nền một hôi trường hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 4 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và chiều dài hơn chiều rộng 4m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 8 tháng 2022-04-19T19:14:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + lời giải thích:
  Phần Tự Luận:
  Câu 9: Một lớp có 55 học sinh, số học sinh nam bằng 6/5 nữ. Tìm số học sinh nam.
  Bài giải
  Ta có sơ đồ:
  Học sinh nữ:    5 phần
  Học sinh nam: 6 phần
  Tổng là 55 học sinh.
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 6 = 11 ( phần )
  Số học sinh nam là:
  55 : 11 x 6 = 30 ( học sinh )
  Đáp số: 30 học sinh
  Câu 10:Tuổi chị hiện nay gấp 2 lần tuổi em và tổng số tuổi của hai chị là 36 tuổi. Hãy tính tuổi của chị và tuổi của em hiện nay?
  Bài giải
  Ta có sơ đồ:
  Tuổi chị: 2 phần
  Tuổi em: 1 phần
  Tổng: 36 tuổi.
  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
  2 + 1 = 3 ( phần )
  Hiện nay, chị có số tuổi là:
  36 : 3 x 2 = 24 ( tuổi )
  Hiện nay tuổi em là:
  36 – 24 = 12 ( tuổi )
  Đáp số: tuổi chị: 24 tuổi.
  tuổi em: 12 tuổi.
  Câu 11: Bố hơn con 27 tuổi. Biết tuổi con bằng 2/5 tuổi bố. Vậy tuổi của bố là.
  Bài giải
  Ta có sơ đồ:
  Tuổi con: 2 phần.
  Tuổi bố : 5 phần.
  Hiệu 27 tuổi.
  Theo sơ đồ, Tổng số phần bằng nhau là:
  5 – 2 = 3 ( phần )
  Tuổi của bố là:
  27 : 3 x 5 = 45 ( tuổi )
  Đáp số: 45 tuổi.
  Câu 12: : Trong đợt trồng cây, trung bình cứ 5 ngày thôn A trồng được 200 cây nhãn. Hỏi trong 15 ngày thôn A trồng được bao nhiêu cây nhãn ? 
  Bài giải
  Trong 15 ngày thôn A trồng được số cây nhãn là:
  ( 200 : 5 ) x 15 = 600 ( cây )
  Đáp số: 600 cây nhãn.
  Câu 13: Đóng đường ở một bao thành loại bao 20 kg thì được 10 bao. Nếu đóng số đường đó thành bao nhỏ , mỗi bao 5 kg thì được mấy bao?
  Bài giải
  Tổng số kg thành đóng đường là:
  20 x 10 = 200 ( kg )
  Nếu đóng thành bao nhỏ mỗi bao 5kg thì được số bao là:
  200 : 5 = 40 ( bao )
  Đáp số: 40 bao.
  Câu 2: Để lát nền một ngôi trường hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 4 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và chiều dài hơn chiều rộng 4m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).
  Bài giải
  Diện tích của một viên gạch men hình vuông là:
  4 x 4 = 16 ( dm² )
  Chiều rộng của căn phòng đó là:
  4 x 4 = 16 ( m² )
  Chiều dài của căn phòng đó là:
  4 x 5 = 20 ( m² )
  Diện tích căn phòng đó là:
  20 x 16 = 320 ( m² )
  Đổi: 320m² = 32000dm².
  Để lát kín căn phòng đó cần số viên gạch là:
  32000 : 16 = 2000 ( viên gach )
  Đáp số: 2000 viên gạch.
  Chúc bạn học tốt nha!

 2. Câu 9: Một lớp có 55 học sinh, số học sinh nam bằng 6/5 nữ. Tìm số học sinh nam.
  Đây là dạng toán tổng tỉ. Tổng: 55 HS, tỉ số 6/5
  Ta có sơ đồ: ↓ ảnh bên dưới
  Tổng số phần bằng nhau là:
   6 + 5 = 11 ( phần )
  Số học sinh nữ là:
   ( 55 : 11 ) x 5 = 25 ( HS )
  Số học sinh nam là:
  55 – 25 = 30 ( HS )
  Đáp số: 25 HS nữ
                30 HS nam.
  Câu 10: Tuổi chị hiện nay gấp 2 lần tuổi em và tổng số tuổi của hai chị là 36 tuổi. Hãy tính tuổi của chị và tuổi của em hiện nay?
  Đây là dạng toán tổng tỉ. Tổng: 36 tuổi, gấp 2 lần là 1/2 → tỉ số tuổi của 2 chị em là 1/2
  Ta có sơ đồ: ↓ ảnh bên dưới
  Tổng số phần bằng nhau là:
   1 + 2 = 3 ( phần )
  Số tuổi của em là:
   ( 36 : 3 ) x 1 = 12 ( tuổi )
  Số tuổi của chị là:
   36 – 12 = 24 ( tuổi )
  Đáp số: em: 12 tuổi
                chị: 24 tuổi.
  Câu 11: Bố hơn con 27 tuổi. Biết tuổi con bằng 2/5 tuổi bố. Vậy tuổi của bố là
  Đây là dạng toán hiệu tỉ. Hiệu: 27, tỉ là 2/5
  Ta có sơ đồ: ↓ ảnh bên dưới
  Hiệu số phần bằng nhau là:
   5 – 2 = 3 ( phần )
  Số tuổi của con là:
   ( 27 : 3 ) x 2 = 18 ( tuổi )
  Số tuổi của bố là:
   27 + 18 = 45 ( tuổi )
  Đáp số: con: 18 tuổi
                bố: 45 tuổi.
  Câu 12: : Trong đợt trồng cây, trung bình cứ 5 ngày thôn A trồng được 200 cây nhãn. Hỏi trong 15 ngày thôn A trồng được bao nhiêu cây nhãn ?
  Tóm tắt 
  5 ngày            : 200 cây nhãn
  15 ngày          :  … cây nhãn?
  Bài giải
  1 Ngày thôn A trồng được số cây nhãn là:
           200 : 5 = 40 ( cây )
  15 Ngày thôn A trồng được số cây nhãn là:
           40 x 15 = 600 ( cây )
             Đáp số: 600 cây nhãn
  Câu 13: Đóng đường ở một bao thành loại bao 20 kg thì được 10 bao. Nếu đóng số đường đó thành bao nhỏ , mỗi bao 5 kg thì được mấy bao?
   Tóm tắt
  20kg                          : 10 bao
  5kg                            :…bao?
  Bài giải
  Đóng số đường đó thành các bao, mỗi bao 1 kg thì được số bao là:
                         10 x 20 = 200 ( bao )
  đóng số đường đó thành bao nhỏ , mỗi bao 5 kg thì được số bao là:
                          200 : 5 = 40 ( bao )
                                               Đáp số: 40 bao.
  Câu 2: Để lát nền một hôi trường hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 4 dm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và chiều dài hơn chiều rộng 4m ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).
  Bài giải
  Diện tích 1 viên gạch men hình vuông đó là:
          4 x 4 = 16 ( dm² )
  Biết rằng căn phòng có chiều rộng bằng 4/5 chiều dàichiều dài hơn chiều rộng 4m.
  → Muốn tính chiều dài và chiều rộng ta phải làm theo dạng toán hiệu tỉ.
  Ta có sơ đồ:
  Ảnh bên dưới nhaa ↓
  Hiện số phần bằng nhau là:
         5 – 4 = 1 ( phần )
  Chiều rộng căn phòng là:
         ( 4 : 1 ) x 4 = 16 ( m )
  Chiều dài căn phòng là:
         ( 4 : 1 ) x 5 = 20 ( m )
  Diện tích căn phòng là:
             20 x 16 = 320 ( m² )
  Đổi 320 m² = 32000 dm²
  Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là:
          32000 : 16 = 20000 ( viên )
  Đáp số: 20000 viên gạch .
  Sơ đồ các bài đây ạ:

  toan-lop-5-cau-9-mot-lop-co-55-hoc-sinh-so-hoc-sinh-nam-bang-6-5-nu-tim-so-hoc-sinh-nam

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )