Toán Lớp 5: Câu 5a. y x 0,11 – y : 10 = 2,8 A. 0,28 B. 0,028 C. 280 D

Question

Toán Lớp 5: Câu 5a. y x 0,11 – y : 10 = 2,8
A. 0,28 B. 0,028 C. 280 D. 2800
Câu 5b. Tìm số tự nhiên x biết: 5,53 x 2 < x < 2,3 x 6 A. 11 B. 14 C. 13 D. 12 Câu 6. Một lớp học có 25 HS, trong đó có 13 HS nữ. Hỏi số HS nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số HS của lớp? A. 51,5% B. 48,5% C. 48% D. 52% Câu 7. Tỉ số phần trăm của 26 và 50 là: A. 52% B. 192,30% C. 5,2% D. 0,52%, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 1 tuần 2022-06-16T23:39:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Câu 5a. y x 0,11 – y : 10 =  2,8
  A. 0,28                        B. 0,028                              C. 280                          D. 2800
  #y x 0,11 – y : 10 = 2,8
  #y x 0,11 – y x 0,1 = 2,8
  #y x ( 0,11 – 0,1 ) = 2,8
  #y x 0,01 = 2,8
  #y = 2,8 : 0,01
  #y = 2,8 : 0/100
  #y = 2,8 x 100
  #y = 280
  Câu 5b. Tìm số tự nhiên x biết:          5,53 x 2 <  x  < 2,3 x 6
  A. 11                            B. 14                           C. 13                              D. 12    
  #5,53 x 2 < x < 2,3 x 6
  #   11,06  < x < 13,8
  #    x là số tự nhiên => x = 12
  Câu 6.   Một lớp học có 25 HS, trong đó có 13 HS nữ. Hỏi số HS nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số HS của lớp?
  A. 51,5%                      B. 48,5%                              C. 48%                                   D. 52%
  #số HS nữ chiếm số phần trăm số HS của lớp là
                       13 : 25 x 100% = 52%
  Câu 7.  Tỉ số phần trăm của 26 và 50 là:
  A. 52%                     B. 192,30%                            C. 5,2%                              D. 0,52%
  # Tỉ số phần trăm của hai số là  26 : 50 x 100% = 52%
  ___________________________________
  $\text{#bich2k9-.-}$

 2. Câu 5a. y x 0,11 – y : 10 =  2,8
  A. 0,28                 B. 0,028                  C. 280           D. 2800
  #y x 0,11 – y : 10 = 2,8
  #y x 0,11 – y x 0,1 = 2,8
  #y x ( 0,11 – 0,1 ) = 2,8
  #y x 0,01 = 2,8
  #y = 2,8 : 0,01
  #y = 2,8 : 0/100
  #y = 2,8 x 100
  #y = 280
  Câu 5b. Tìm số tự nhiên x biết: 5,53 x 2 <  x  < 2,3 x 6
  A. 11           B. 14          C. 13          D. 12    
  #5,53 x 2 < x < 2,3 x 6
  #   11,06  < x < 13,8
  #    x là số tự nhiên => x = 12
  Câu 6.   Một lớp học có 25 HS, trong đó có 13 HS nữ. Hỏi số HS nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số HS của lớp?
  A. 51,5%      B. 48,5%         C. 48%           D. 52%
  #số HS nữ chiếm số phần trăm số HS của lớp là
  13 : 25 x 100% = 52%
  Câu 7.  Tỉ số phần trăm của 26 và 50 là:
  A. 52%       B. 192,30%         C. 5,2%        D. 0,52%
  # Tỉ số phần trăm của hai số là  26 : 50 x 100% = 52%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )