Toán Lớp 5: Bài 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất 25,7 + 9,48 + 14,3 ======-

Question

Toán Lớp 5: Bài 9: Tính bằng cách thuận tiện nhất 25,7 + 9,48 + 14,3 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… 38,25 – 18,25 + 21,64 – 11,64 + 9,93 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… b, 8,24 + 3,69 + 2,31 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………….. 45,28 + 52,17 – 15,28 -12,17 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………….., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-12-21T07:48:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 25,7 + 9,48 + 14,3
  = (25,7+14,3)+9,48
  = 40+9,48
  = 49, 48
  ——————————————————————————
  38,25 – 18,25 + 21,64 – 11,64 + 9,93
  = 20+10+9,93
  = 39, 93
  ——————————————————————————-
  8,24 + 3,69 + 2,31
  = 8,24+ 6
  = 14, 24
  ——————————————————————————–
  45,28 + 52,17 – 15,28 -12,17
  = (45,28-15,28)+(52,17-12,17)
  = 30+40
  = 70
  @Ngu
  Tên me là Ngu no xúc phạm :>

 2. 25,7 + 9,48 + 14,3
  =(25,7+14,3)+9,48
  =30+9,48
  =39,48
   38,25 – 18,25+ 21,64 – 11,64 + 9,93
  =(38,25 – 18,25)+(21,64 – 11,64)+9,93
  =30+10+9,93
  =49.93
  8,24 + 3,69 + 2,31
  =8,24+(2,31+3,69)
  =8,24+6
  =14,24
  45,28 + 15,28 – 52,17 –12,17
  =(52,17 –12,17)+(45,28– 15,28)
  =40+30
  =70
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )