Toán Lớp 5: Bài 5: Người thợ may lấy một tấm vải để cắt may 10 bộ quần áo thì còn thừa 1,5m. Hỏi lúc đầu tấm vải đó dài bao nhiều mét? Biết rằng mỗ

Question

Toán Lớp 5: Bài 5: Người thợ may lấy một tấm vải để cắt may 10 bộ quần áo thì còn thừa 1,5m. Hỏi lúc đầu tấm vải đó dài bao nhiều mét? Biết rằng mỗi bộ quần áo may hết 2,35m vải
Bài 6: Tính chu vi hình tam giác có độ dài ba cạnh đều bằng 2,34m.
Bài 7: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm (CÓ GHI RÕ KẾT QUẢ PHỤ) a) 6,71 × 10 …… 0,671 × 100 b) 8,5 × 100 …… 0,85 × 1000 3,2 × 100 …… 0,32 × 100 18,46 × 100 ……1,846 × 10 12,60 × 100 …… 1260 × 10 0,537 × 1000 …… 5,37 × 100 Bài 8: Biết trung bình cộng của 10 số là 83,52, trung bình cộng của 9 số đầu là 78,5. Tìm số thứ 10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tháng 2022-12-19T10:33:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 5:
                       Giải
  May 10 bộ quần áo hết số vải là
        2,35 ×10 = 23,5 ( m )
  Tấm vải lấy ra dài là :
       2,35+1,5 = 3,85 ( m )
                      Đáp số: 3,85 m vải
  Bài 6:
                        Giải
  Chu vi hình tam giác là :
       2,34×3= 7,02 (m)
                   Đáp số: 7,02 m
  Bài 7:
  a) 6,71×10 = 0,671×1000
           67,1 = 67,1
  b) 8,5 x 100 = 0,85 x 1000
          vì 850 = 850
  c) 3,2 x 100 > 0,32 x 100 
         vì 3200 > 32 
  d) 18,46 x 100 > 1,846 x 10
             vì 1846 > 18,46
  e) 12,60 x 100 > 1260 x 10
           vì   1260 > 12600
  f) 0,537 x 1000 = 5,37 x 100
                vì 537 = 537
  Bài 8:
                               Giải
  Tổng của 10 số đó là:
       83,52 × 10 = 835,2
  Tổng của 9 số đầu là: 
       78,5 × 9 = 706,5
  Số thứ 10 là:
       835,2 – 706,5 = 128,7
                             Đáp số: 128,7
                     
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  B5
  may 10 bộ quần áo hết số vải là
  2,35 * 10 = 23,5 ( m )
  tấm vải lấy ra dài là :
  2,35 + 1,5 = 3,85 ( m )
  ĐS : 3,85 mvải

  B6
  Chu vi hình tam giác là :
       2,34*3=7,02(m)
                 ĐS 7,02m
  B7
  a) 6,71×10 = 0,671×1000
           67,1 = 67,1
  b) 8,5 x 100 = 0,85 x 1000
               850 = 850
  c) 3,2 x 100 > 0,32 x 100 
            3200 > 32 
  d) 18,46 x 100 > 1,846 x 10
                 1846 > 18,46
  e) 12,60 x 100 > 1260 x 10
            1260 > 12600
  f) 0,537 x 1000 = 5,37 x 100
     537 = 537
  B8
  Chưa bt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )