Toán Lớp 5: Bài 32: Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm: 27/300=…………. ; 45/500=…………….;64/800= ……………. Bài 33: Tính tỉ số phần trăm của hai số

Question

Toán Lớp 5: Bài 32: Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm:
27/300=…………. ; 45/500=…………….;64/800= …………….
Bài 33: Tính tỉ số phần trăm của hai số:
27 : 46 = …………………… 21 : 43 =…………………………..
11
13 : 26 =…………………………..
43 : 112 =…………………………
11 : 121 =…………………………
4 : 96 =…………………………….
Bài 34: Thực hiện:
a) Tìm 15% của 320: …………………………………………………………………………
b) Tìm 22% của 127: ………………………………………………………………………..
c) Tìm 91% của nó bằng 156: ……………………………………………………………….
d) Tìm 40% của nó bằng 126: ……………………………………………………………….
Bài 35: Một người bán được 120kg gạo, trong đó 42% là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính
số gạo nếp, số gạo tẻ?
Bài 36: Một người bán được 120kg gạo, trong đó 12% là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính
số gạo nếp người đó bán được?
Bài 37: Trong chai sữa chiếm 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong chai, biết rằng lượng bơ
trong chai là 18., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 1 tháng 2022-03-15T04:26:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-03-15T04:28:16+00:00
  Bài 32:
  27/300= 9/100=0,09=90%
  45/500=9/100=0,09=90%
  64/800= 8/100=0,08=80%
  bài 33:ko bt
  bài 34: ko bt
  bài 35:
  số gạo nếp, số gạo tẻ là:
  120 x 42 : 100 = 50,4 (kg)
  bài 36:
  số gạo nếp người đó bán được là:
  120 x 12 :100 = 14,4
  bài 37:
  Lượng sữa trong một chai là:

  0
  2022-03-15T04:28:33+00:00
  Bài 32: Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm:
  27/300 = 9 / 100 = 9 % 
   45/500= 9 / 100 = 9 % 
  64/800= 8 / 100 = 8 % 
  Bài 33: Tính tỉ số phần trăm của hai số:
  27 : 46 = 0 , 586956 . . . = 58.6956 % 
   21 : 43 = 0.488372 . . . . = 48 , 8372 %
  11 13 : 26 = 42.8076 . . . = 4280 , 76 %
  43 : 112 = 0.383928 . . . . = 38 , 3928 %
  11 : 121 = 1 / 11 = 0.( 09 ) = 9, ( 09 ) %
  4 : 96 =1 / 24 = 0.041(6)= 41,(6) %
   Bài 34: Thực hiện: a) Tìm 15% của 320: 320 × 15% = 4.8
  b) Tìm 22% của 127: 127 × 22% = 27.94
  c) Tìm 91% của nó bằng 156: 156 : 91% = 171.4285 . . . 
  d) Tìm 40% của nó bằng 126: 126 : 40% = 315
  Bài 35: Một người bán được 120kg gạo, trong đó 42% là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo nếp, số gạo tẻ?
  Giải 
  Số gạo nếp là :
  120 × 42% = 50.4 ( kg )
  Số gạo tẻ là :
  120 – 50,4 = 69.6 ( kg )
  Gạo nếp : 50.4 ( kg )
  Gạo tẻ : 69.6 ( kg )
  Bài 36: Một người bán được 120kg gạo, trong đó 12% là gạo nếp, còn lại là gạo tẻ. Tính số gạo nếp người đó bán được?
  Số gạo nếp là :
  120 × 12% =  14.4 ( kg )
  Đáp số : 14.4 ( kg )
  Bài 37: Trong chai sữa chiếm 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong chai, biết rằng lượng bơ trong chai là 18.
   Lượng sữa trong chai là : 
   Đáp số : 400 g 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )