Toán Lớp 5: Bài 3:Tính nhanh a) 76,85 : 0,25+13,15*4. B) 47,54: 0,125

Question

Toán Lớp 5: Bài 3:Tính nhanh a) 76,85 : 0,25+13,15*4. B) 47,54: 0,125+47,54+47,54. C) 89,7:0,5+89,7*3+89,7*5. D)57,24-9,76-18,24-17,24, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 8 tháng 2022-04-19T18:05:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $@Iris$

  a)76,85 : 0,25 + 13,15 xx 4

  = 76,85 xx 4 + 13,15 xx 4

  = ( 76,85 + 13,15 ) xx 4

  = 100 xx 4

  =400

  b)47,54 : 0,125 + 47,54 + 74,54

  =47,54 xx 8 + 47,54 xx 2

  =47,54 xx ( 8 +2)

  =47,54 xx 10

  =475,4

  c) 89,7 : 0,5 + 89,7 xx 3 + 89,7 xx 5

  = 89,7 xx 2 + 89,7 xx 3 + 89,7 xx 5

  =89,7 xx ( 2+3+5)

  =89,7 xx10

  =897

  d)57,24 – 9,76 – 18,24 – 17,24

  =57,24 – ( 9,76 + 18,24 + 17,24)

  =57,24-40,24

  =17

 2. a/ 361,4
  b/ 1140,96
  c/8073
  d/12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )