Toán Lớp 5: Bài 21 : Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng

Question

Toán Lớp 5: Bài 21 : Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo ?
Đ/S :
Bài 22 : Một máy bơm trong ba ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm đó hút được 35% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40% lượng nước trong hồ. Hỏi ngày thứ ba máy bơm đó hút được bao nhiêu phần trăm lượng nước trong hồ ?
Đ/S :
Bài 23 : Cửa hàng bán một máy tính với giá 6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6000 000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính, cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ?
Đ/S :
Bài 24 : Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5B ?
Đ/S :
Bài 25 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 12m. Người ta dành 30% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.
Đ/S :
Bài 26 : Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 64 em và chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?
Đ/S :
Bài 27 : Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm .
Đ/S :
Bài 28 : Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người ?
Đ/S :
Bài 29 : Một cửa hàng bỏ ra 5000 000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.
Đ/S :
Bài 30 : Một cửa hàng đã bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm của cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm?
Đ/S :
Bài 31 : Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng người ta bán được 45% số gạo đó, buổi chiều bán được 80% số gạo còn lại. Hỏi cả hai lần, cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?
Đ/S :
Bài 32 : Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?
Đ/S :
Bài 33 : Khối Năm của trường tiểu học Ba Đình có 500 học sinh, trong đó có 215 bạn nữ. Tính tỉ số phần trăm học sinh nam và số học sinh toàn trường.
Đ/S :
Bài 34 : Một người bỏ ra 9 500 000 đồng tiền vốn để mua hàng. Sau khi bán hết hàng, họ thu được 12 000 000 đồng. Hỏi :
a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
b) Tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
Đ/S :, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 tháng 2022-03-19T23:25:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 21: số gạo trước khi bán là:
  420 x 100 : 10,5 = 4000 (kg)
  Đổi 4000 kg = 4 tấn
  Đáp số: 4 tấn
  Bài 22: tổng ngày thứ nhất và ngày thứ hai máy bơm đó hút được số phần trăm năng lượng nước trong hồ là :
  35% + 40%=75% ( lượng nước trong hồ)
  Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm năng lượng nước trong hồ là:
  100% – 75%=25% ( lượng nước trong hồ )
  Đáp số: 25% lượng nước trong hồ
  Bài 23: tỉ số phần trăm của Tiền bán một chiếc máy tính với tiền vốn là:
  6 750 000 : 6 000 000 x 100 = 112,5%
  Cửa hàng được lãi suất số phần trăm là:
  112,5% – 100% = 12,5 %
  Đáp số: 12,5%
  Bài 24: số học sinh thích tập bơi chiếm so với số học sinh lớp 5B là:
  24 : 32 x 100% = 75%
  Đáp số: 75%
  Bài 25: diện tích khu vườn là
  15 x 12 = 180 (m^2)
  Diện tích làm nhà là:
  180 x 30% = 54 (m^2)
  Diện tích còn lại là:
  180 – 54 = 126 (m^2)
  Bài 26: cả trường đó có số học sinh là:
  64 x 100 : 12,8 = 500 ( học sinh)
  Đáp số: 500 học sinh
  Bài 27: tổng số sản phẩm nhà máy là
  44 x 100 : 5,5 = 800 ( sản phẩm)
  Đáp số: 800 sản phẩm
  Bài 28: số sản phầm người đó chiếm số phần trăm tổng số sản phẩm của hai người là:
  546 : 1200 x 100 = 45,5%
  Đáp số: 45,5 %
  Bài 29: số tiền lãi của cửa hàng là
  5 000 000 : 100 x 12 = 600 000 ( đồng )
  Đáp số: 600 000 đồng

 2. Bài 21
  Giải
  Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:
  420 x 100 : 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn
  Đáp số: 4 tấn gạo
  Bài 22
  Coi lượng nước trong hồ là 100%. 
  Ngày thứ ba máy bơm đó hút được số phần trăm lượng nước trong hồ là:
               100% – (35% + 40%) = 25%
                                     Đáp số: 25%.
  Bài 23
  Số tiền lãi là:
  6.750.000 – 6.000.000 = 750.000 (đồng)
  Khi bán 1 máy tính cửa hàng đc số % là:
  750.000 ; 6.000.000 = 0,125 =  12,5%
  Đáp số; 12,5%
  Bài 24
  Tỉ số phần trăm số học sinh thích tập bơi so với số học sinh lớp 5B là:
  24 : 32 = 0,75 = 75% 
               Đáp số: 75%.
  Bài 25
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó là:
    18 × 15 = 270 (m²)
  Diện tích phần đất làm nhà là:
     270 × 30% = 81 (m²)
          Đáp số: 81 m²
  Bài 26
  Trường đó có số học sinh là:
       64 x 100 : 12,8=500(học sinh)
                  Đáp số: 500 học sinh
  Bài 27
  Tổng số sản phẩm là:
  44 : 5,5 x 100 = 800 (  sản phẩm )
  Đáp số : 800 sản phẩm
  Bài 28
  Số sản phẩm của người đó chiếm số phần trăm tổng số sản phẩm của cả 2 người là:
           546 : 1200 × 100 = 45,5 %
  Đ/s: 45,5 %
  Bài 29
  số tiền lãi là:
  5 000 000 x 12% = 600 000 (đồng)
  đáp số: 600 000 đồng
  Bài 30
  Coi số lít nước mắm cửa hàng có là 100%.
  Trước khi bán, cửa hàng có số lít nước mắm là:
  123,5 : 9,5 x 100 = 1300 (lít)
                              Đáp số: 1300 lít nước mắm
  Bài 31
  Buổi sáng bán được số kg gạo là:
     500 : 100 x 45 = 225 (kg)
  Sau khi bán buổi sáng cửa hàng còn lại số kg gạo là:
        500 – 225 = 275 (kg)
  Buổi chiều bán được số kg gạo là:
       275 : 100 x 80 = 220 (kg)
  Cả hai lần cửa hàng bán được số kg gạo là:
       225 + 220 = 445 (kg)
             Đáp số: 445kg gạo
  Bài 32
  Tổng số học sinh cả lớp là:
       18+ 12= 30 (học sinh)
  Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:
       12 : 30 x 100= 40%
  Đáp số: 40%
  Bài 33
  Số bạn nam của trường là :
  500 – 215 = 285 ( học sinh )
  Tỉ số phần trăm học sinh nam và số học sinh toàn khối 5 là :
  (285 : 500) x 100 =57%
  Đáp số : 57%
  Bài 34
  a) Số tiền bán so với số tiền vốn bằng
  12000000 : 9500000  = 1,2= 120%
  b) Số tiền lãi là :
   12000000 – 9500000 = 2500000 ( đồng )
   Số tiền lãi số với số tiền vốn bằng :
    2500000 : 9500000  =0,2= 20%
   Số tiền lãi so với số tiền bán bằng :
    2500000 : 12000000  = 0,2083=20,83%

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )