Toán Lớp 5: Bài 1: Tính thuận tiện : A) 13 : 1,6 : 0,5 B) 89 : 0,25 + 89 : 0,2 + 8,9 C) 34,5 : 2,5 – 13,5 × 0,4 Bài 2: Tìm y A) y × 4 × 3,75

Question

Toán Lớp 5: Bài 1: Tính thuận tiện :
A) 13 : 1,6 : 0,5
B) 89 : 0,25 + 89 : 0,2 + 8,9
C) 34,5 : 2,5 – 13,5 × 0,4
Bài 2: Tìm y
A) y × 4 × 3,75 = 3,6
B) y : 0,25 + y × 11 = 36
C) y : 21 = 2,14 ( dư 0,01 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 25 phút 2022-04-20T11:15:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 1 tính thuận tiện
  a)13: 1,6: 0,5
  =13:(1,6×0,5)
  =13:0,8
  =16,25

  b) 89 : 0,25 + 89 : 0,2 + 8,9
  = 89×4+89×5+8,9×1
  =89x(4+5+1)
  =890

  c34,5:2,5-13,5×0,4
  =(34,5-13,5)-(2,5×0,4)
  =21-1
  =1

  bài 2: tìm y
  A) y × 4 × 3,75 = 3,6
       y  x15          =3,6
                         y=3,6:15          

                          y=0,24
  B) y : 0,25 + y × 11 = 36
      y x 4 + y x 11=36 
     y x(4+11)=36
                    y=36:15 
                    y=2,4

  C) y : 21 = 2,14 ( dư 0,01)
              y=2,14×21+0,01
               y=44,95

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )