Toán Lớp 5: Bài 1. Tính nhẩm : a) 56,7 x 100 = 98,7 : 10 = 46,02 x 0,1 = 34,

Question

Toán Lớp 5: Bài 1. Tính nhẩm :
a) 56,7 x 100 = 98,7 : 10 = 46,02 x 0,1 = 34,2 : 0,1 =
1,23 x 1000= 54,4 : 100= 5,768 x 0,01= 23,45 : 0,01 =
45,87 x 10 = 32,1 : 1000= 2,13 x 0,001= 34,506 : 0,001=
16,31 : 0,5 = 14,14 : 0,2 = 16,42 x 0,5 = 16,42 x 0,05 =
15,18 : 0,25 = 14,01 : 0,02= 49,36 x 0,25 = 49,36 x 0,025 =
15,02 : 0,025= 6,09 : 0,125= 82,15 x 0,2 = 6,48 x 0,125 =, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 39 phút 2022-06-14T23:51:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 56,7 × 100 = 5670
  98,7 : 10 = 9,87
  46,02 × 0,1 = 4, 602
  34,2 : 0,1 = 342
  1,23 × 1000 = 1230

  54,4 : 100 = 0,544

  5,768 × 0,01 = 0,05768

  23,45 : 0,01 = 2345

  45,87 ×10 = 458,7

  32,1 : 1000 = 0,0321

  2,13 × 0,001 = 0,00213

  34,506 : 0,001 = 34506

  16,31 : 0,5 = 32,62

  14,14 : 0,2 = 70,7

  16,42 × 0,5 = 8,21

  16,42 × 0,05 = 0,821

  15,18 : 0,25 = 60,72

  14,01 : 0,02 = 700,5

  49,36 × 0,25 = 12,34

  49,36 ×0,025 = 1,234

  15,02 : 0,025 = 600,8

  6,09 : 0,125 = 48,72

  82,15 × 0,2 = 16,43

  6,48 × 0,125 = 0,81

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 1:
  a)56,7 x 100 =5670                                                                  98,7 : 10 = 9,87    
    46,02 x 0,1 = 4,602                                                              34,2 : 0,1 = 342 
  1,23 x 1000=  1230                                                                  54,4 : 100= 0,544
    5,768 x 0,01= 0,05768                                                          23,45 : 0,01 =2345
    45,87 x 10 =  458,7                                                              32,1 : 1000= 0,0321
  2,13 x 0,001= 0,00213                                                             34,506 : 0,001= 34506  
   16,31 : 0,5 = 32,62                                                                  14,14 : 0,2 =70,7
   16,42 x 0,5 =8,21                                                                 16,42 x 0,05 = 0,821           
  15,18 : 0,25 = 60,72                                                                14,01 : 0,02= 700,5
    49,36 x 0,25 = 12,34                                                              49,36 x 0,025 = 1,234
  15,02 : 0,025= 600,8                                                                  6,09 : 0,125=48,72
   82,15 x 0,2 = 16,43                                                                      6,48 x 0,125 = 0,81
  *Chúc bạn học tốt nè*

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )