Toán Lớp 5: a) 5m16cm = ==…m 9dm4cm = ==-..m 5hm20m= ==.. m 3458 cm = -..

Question

Toán Lớp 5: a) 5m16cm = ………………………m
9dm4cm = …………………………m
5hm20m= …………………….. m
3458 cm = …………………………m
13dm8mm=………………………..dm
2m59dm =……………………..m
35hm6dam =………………………km
35m6cm = ……………………….dam
3km7m = ………………………….hm
7m15cm=…………………………..dm
b, 4 tấn 5kg =……………………tấn
3 tấn 15kg = …………………….tấn
5tạ20kg= …………………….. tạ
3458 kg = …………………………tạ
13kg5g=………………………..kg
2 dam 2 59dm 2 =……………………..dam 2
3ha 6 m 2 =………………………m 2
15m 2 26cm 2 = ……………………….m 2
3km 2 7m 2 = ………………………….km
7m 2 205cm 2 =…………………………..m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 38 phút 2022-06-17T09:21:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 5m16cm = 5,16m
  9dm4cm = 0,94m
  5hm20m= 520 m
  3458 cm =34,58m
  13dm8mm=13,08dm
  2m59dm =7,9m
  35hm6dam =3,56km
  35m6cm =3,506dam
  3km7m = 30,07hm
  7m15cm=71,5dm
  b, 4 tấn 5kg =4,005tấn
  3 tấn 15kg =3,015tấn
  5 tạ 20kg=5,2tạ
  3458 kg = 34,58tạ
  13kg 5g=13,005kg
  2 dam² 59dm² =2,0059dam²
   3ha 6 m² =30006m²
  15m² 26cm² =15,0026m²
  3km² 7m² =3,000007 km²
  7m² 205cm² =7,0205m²

 2. a) 5m16cm = 5,16m
  9dm4cm = 0,94m
  5hm20m=220m
  3458 cm =34,58m
  13dm8mm=13,08dm
  2m59dm =7,9m
  35hm6dam =3,56km
  35m6cm =3,506dam
  3km7m =30,07hm
  7m15cm=71,5dm
  b, 4 tấn 5kg =4,005tấn
  3 tấn 15kg =3,015tấn
  5tạ20kg=5,20tạ
  3458 kg =34,58tạ
  13kg5g=13,005kg
  2 dam 2 59dm 2 =2,0259dam 2
  3ha 6 m 2 =306m2
  15m 2 26cm 2 =15,0026m2
  3km 2 7m 2 =10km 2
  7m 2 205cm 2 =7,0205m 2
  cho mình CTLHN nhé

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )