Toán Lớp 5: a, 35,88 +19,36 81,625 + 147,307 539,6 +73,495 247,06 + 316,492 b, 8,32 + 14,6 + 5,24 24,9 + 57,36 + 5,45 8,9 + 9,3 + 4,7 + 5 324,

Question

Toán Lớp 5: a, 35,88 +19,36 81,625 + 147,307
539,6 +73,495 247,06 + 316,492
b, 8,32 + 14,6 + 5,24 24,9 + 57,36 + 5,45
8,9 + 9,3 + 4,7 + 5 324,8 + 66,7 + 208,4
giúp mik với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 4 ngày 2022-06-19T01:25:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a] 35,88 ± 19,36 = 55,24                      81,625 ± 147,307 = 228,932
  539,6 ± 73,495 = 613,095                 247,06 ± 316,492 = 563,552
    b] 8,32 ± 14,6 ± 5,24 = 28,16             24,9 ± 57,36 ± 5,45 = 87,71
       8,9 ± 9,3 ± 4,7 ± 5 =27,9                 324,8 ± 66,7 ± 208,4 = 599,9
         

 2. Giải đáp:
  a) 35,88 +19,36 = 55,24      81,625 + 147,307=228,932
  539,6 +73,495=613,095      247,06 + 316,492=563,552
  b, 8,32 + 14,6 + 5,24=28,16     24,9 + 57,36 + 5,45=87,71
  8,9 + 9,3 + 4,7 +5 = 27,9          324,8 + 66,7 + 208,4=599,9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    
  Muốn  cộng hai số thập phân ta làm như sau:
  – Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
  – Cộng như cộng các số tự nhiên.
  – Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )