Toán Lớp 5: a. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = …….. ngày …….. giờ b.Giá trị thích hợp của a để : 3,8 x a = 1,5 + 17,5 là : =–.

Question

Toán Lớp 5: a. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = …….. ngày …….. giờ
b.Giá trị thích hợp của a để : 3,8 x a = 1,5 + 17,5
là : ………………………….
Câu 5. (1 điểm). a. 65% của 36 tấn là : ……………….. kg.
b. 120% của 900000 đồng là : ……………… đồng., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 2 tháng 2022-12-19T04:45:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 1 ngày 14 giờ
     +
    $\underline{2 ngày 16 giờ}$
      3 ngày  30 giờ
  đổi 30 giờ = 1 ngày 6 h
  1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = 4 ngày 6 giờ
  b, 3,8 × a = 1,5 + 17,5
      3,8 × a = 19
               a = 19 ÷ 3,8
               a = 5
  Câu 5 :
  65% của 36 tấn là 
  = 23,4 tấn
  =23400 kg
  120% của 900000 đồng là :
  =1080000đồng

 2. a. 1 ngày 14 giờ + 2 ngày 16 giờ = 3 ngày  30 giờ
  b.Giá trị thích hợp của a để : 3,8 x a = 1,5 + 17,5 là : 5
  3,8 x a = 1,5 + 17,5
      3,8 x a = 19
               a = 19 : 3,8
               a = 5
  Câu 5. (1 điểm). a. 65% của 36 tấn là : 23400  kg.
  b. 120% của 900000 đồng là : 1080000 đồng.

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )