Toán Lớp 5: 6,5ha = … m2 2cm2 52mm2 = … mm2

Question

Toán Lớp 5: 6,5ha = … m2
2cm2 52mm2 = … mm2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Ngân 1 tháng 2022-12-22T02:13:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{1 ha = 10 000 m²}$
  $\text{6,5 ha = 6,5 × 10 000 = 65 000 m²}$
  $\text{⇒ 6,5 ha = 65 000 m²}$
  $\text{1 cm² = 100 mm²}$
  $\text{2 cm² 52 mm² = 2 × 100 + 52 = 200 + 52 = 252 mm²}$
  $\text{⇒ 2 cm² 52 mm² = 252 mm²}$
  $\text{Xin hay nhất và cám ơn ạ}$

 2. 6,5ha = 65000  m^2
  2cm^2 52mm^2 = 252 mm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )