Toán Lớp 5: 4.Tính bằng cách thuận tiện nhất: 0,78 + 3 x 74 x 0, 26 + 0,39 : 0,5 x25

Question

Toán Lớp 5: 4.Tính bằng cách thuận tiện nhất:
0,78 + 3 x 74 x 0, 26 + 0,39 : 0,5 x25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-19T10:26:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  0,78 + 3 x 74 x 0, 26 + 0,39 : 0,5 x25

  = 0,78 + 74 × 0,78 + 0,78 × 

 2. 0,78 + 3 × 74 × 0,26 + 0,39 : 0,5 × 25

  =  0,78 × 1 + 74 × 3 × 0,26+ 0,39 × 2 × 25

  =  0,78 × 1 + 74 × 0,78 + 0,78 × 25

  = 0,78 × ( 1+ 74 + 25)

  = 0,78 × 100

  = 78

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )