Toán Lớp 5: 35,8 x 1,5 0,35 x 4,7 8,45 x 3,8 24,6 x 6,4 2-Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:

Question

Toán Lớp 5: 35,8 x 1,5 0,35 x 4,7 8,45 x 3,8 24,6 x 6,4
2-Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:
a b a x b b x a
4,3 2,5
3,6 3,6
a x b …… b x a
Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 23,5 m và chiều rộng 9,6m . Tính chu vi và diện tích vườn cây hình chữ nhật đó ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 5 ngày 2022-06-18T23:47:09+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1.    35,8
  ×  1,5 
    53,7
      0,35
  × 4,7  
     1,645
      8,45
  × 3,8   
      32,11
    24,6
  × 6,4 
  157,44
  2-Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:
    a       b             a × b                 b × a
  4,3     2,5    4,3×2,5=10,75    2,5×4,3=10,75
  3,6     3,6    3,6×3,6=12,96    3,6×3,6=12,96 
           a × b       ……      b × a
  3,6×3,6=12,96   >    2,5×4,3=10,75
  Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 23,5 m và chiều rộng 9,6m . Tính chu vi và diện tích vườn cây hình chữ nhật đó ?
  Giải 
  Chu vi hình chữ nhật đó là:
    (23,5×9,6):2=112,8 (m²)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
    23,5×9,6=225,6 (m²)
        Đáp số: Chu vi: 112,8
                     Diện tích: 225,6
  @Flame Of Hope

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )