Toán Lớp 5: 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 8kg 12g =…………..kg 23ha 543m2 =…..……ha 15 735m2 =…

Question

Toán Lớp 5: 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
8kg 12g =…………..kg 23ha 543m2 =…..……ha
15 735m2 =……..….…ha 428ha =………………km2
892m2 =………………ha 14ha =……………….km2
8m2 72dm2 =………….m2 52m2 9dm2 =………….m2
8,56dm2 =……………….cm2 1,7ha =…………m2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 tháng 2022-03-14T11:13:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ 8kg 12g = ( 8 + 12 : 1000 ) kg = ( 8 + 0,012 ) kg = 8,012 kg $

  $ 23 ha 543 m^2 = ( 23 +543:10000)ha=(23+0,0543)ha=23,0543ha $

  $ 15 ha 735m^2 = ( 15 + 735 : 10000)ha=(15+0,0735)ha=15,0735ha $

  $ 428ha = (428:100)km^2=4,28km^2 $

  $ 892m^2=(892:10 000 )ha=0,0892ha $

  $ 14ha=(14:100)km^2=0,14km^2 $

  $ 8m^2 72dm^2 =(8+72:100)m^2=(8+0,72)m^2=8,72m^2 $

  $ 52m^2 9dm^2=(52+9:100)m^2=(52+0,09)m^2=52,09m^2 $

  $ 8,56 dm^2=(8,56×100)cm^2=856cm^2 $

  $ 1,7ha=(1,7×10 000 )m^2=17000m^2 $

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

  8kg 12g = 8,012kg$\\$23ha 543m^2 = 23,0543ha $\\$15 735m^2 = 1,5735ha$\\$428ha = 4,28km^2$\\$892m^2 = 0,0892ha$\\$14ha = 0,14km^2$\\$8m^2 72dm^2 = 8,72m^2$\\$52m^2 9dm^2 = 52,09m^2$\\$8,56dm^2 = 856cm^2 $\\$1,7ha = 17000m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )