Toán Lớp 5: 2. Tìm x, biết: a. 108,19 : x = 84,4 – 68,9 b. 2 : (2+X) – 11 = 6 : 3 + 7 x 5

Question

Toán Lớp 5: 2. Tìm x, biết:
a. 108,19 : x = 84,4 – 68,9 b. 2 : (2+X) – 11 = 6 : 3 + 7 x 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 1 tháng 2022-03-15T02:46:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  a, 108,19 : x = 84,4 – 68,9

  108,19:x=15,5

  x=108,19:15,5

  x=6,98

  b, 2 : (2+x) – 11 = 6 : 3 + 7 × 5

  2:(2+x)-11=2+35

  2:(2+x)-11=37

  2:(2+x)=37+11

  2:(2+x)=48

  2+x=2:48

  2+x=1/24

  x=1/24 – 2

  x=-47/24

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   a) 108,19 : x = 84,4 – 68,9

  ⇒ 108,19 : x = 15,5

  ⇒ x = 108,19 : 15,5

  ⇒ x = 6,98

  Vậy x = 6,98

  b) 2 : (2 + x) – 11 = 6 : 3 + 7 xx 5

  ⇒ 2 : (2 + x) – 11 = 2 + 35

  ⇒ 2 : (2 + x) – 11 = 37

  ⇒ 2 : (2 + x) = 37 + 11

  ⇒ 2 : (2 + x) = 48

  ⇒ 2 + x = 2 : 48

  ⇒ 2 + x = 1/24

  ⇒ x = 1/24 – 2

  ⇒ x = -47/24

  Vậy x = -47/24

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )