Toán Lớp 5: 13 : 0,125 (10 – 2,4 × 0,5) : 2 6,5 + 15 : 0,4 123- ( 45 : 1,2 + 436,6 : 10) 168 : 3,5 – 8,8× 0,7 123 : 0,25 + 12

Question

Toán Lớp 5: 13 : 0,125 (10 – 2,4 × 0,5) : 2
6,5 + 15 : 0,4 123- ( 45 : 1,2 + 436,6 : 10)
168 : 3,5 – 8,8× 0,7 123 : 0,25 + 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 3 tuần 2022-06-04T18:37:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 13 : 0,125 = 104
  (10 – 2,4 x 0,5) : 2 = (7,6 x 0,5) : 2 = 3,8 : 2 =1,9
  6,5+15:0,4 = 6,5 + 37,5 = 44
  123 – (45 : 1,2 + 436,6 : 10) = 123 – (37,5+ 43,66) = 123 – 81,6 = 41,4
  168 : 3,5 – 8,8 x 0,7 = 48 – 6,16 = 41,84
  123 : 0,25 + 12 = 492 + 12 = 504
   

 2. 13:0,125=104
  (10-2,4×0,5):2=(7,6×0,5):2=3,8:2=1,9
  6,5+15:0,4=6,5+37,5=44
  123-(45:1,2+436,6:10)=123-(37,5+43,66)=123-81,6=41,4
  168:3,5-8,8×0,7=48-6,16=41,84
  123:0,25+12=492+12=504
  team loves math

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )