Toán Lớp 5: 1.Tìm x biết : (x + 1 ) + ( x + 5 ) + – + ( x + 61 ) + ( x + 65 ) = 595

Question

Toán Lớp 5: 1.Tìm x biết :
(x + 1 ) + ( x + 5 ) + …. + ( x + 61 ) + ( x + 65 ) = 595, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 1 tháng 2022-12-22T03:29:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x + 1 ) + ( x + 5 ) + …. + ( x + 61 ) + ( x + 65 ) = 595
  17xxx+(1+5+…+65)=595
  17xxx+[(65+1)xx17:2]=595
  17xxx+561=595
  17xxx=595-561=34
  x=34:17=2

 2. Đặt  A = (x + 1) + (x + 5) + …………. + (x + 61) + (x + 65) = 595
  A = x + x + ………….. + x + (1 + 5 + ………….. + 61 + 65) = 595
  Đặt  B = 1 + 5 + ……….. + 65
         B = 65 + 61 + …….. + 1
       2B = 66 + …………. + 66
  text(Có số số hạng là 🙂
  (65 – 1) : 4 + 1 = 17  (số)
       2B = 66 × 17
  ⇒ B = 66 × 17 : 2 = 561
  ⇒ 17x + 561 = 595
  ⇒ 17x = 595 – 561 = 34
  ⇒ x = 2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )