Toán Lớp 5: 1.Tìm x biết : (x + 1 ) + ( x + 5 ) + – + ( x + 61 ) + ( x + 65 ) = 595

Question

Toán Lớp 5: 1.Tìm x biết :
(x + 1 ) + ( x + 5 ) + …. + ( x + 61 ) + ( x + 65 ) = 595, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 1 tháng 2022-12-22T10:16:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Xét tổng $1+5+..+61+65$ có $(65-1):4+1=17$ (số hạng)
  ⇒ Cũng có $17$ thừa số $x$
  ⇒ Có $17:2=8$ cặp số có tổng bằng nhau và còn $1$ số ở giữa
  ⇒ Số ở giữa dãy $1,5,..,61,65 là: (65+1):2=33$
  Tổng $1+5+..+61+65=(1+65).8+33=561$
  $⇒ 17x+561=595$
  $⇔ 17x=595-561=34$
  $⇔ x=2$

 2. Đặt  A = (x + 1) + (x + 5) + …………. + (x + 61) + (x + 65) = 595
  A = x + x + ………….. + x + (1 + 5 + ………….. + 61 + 65) = 595
  Đặt  B = 1 + 5 + ……….. + 65
         B = 65 + 61 + …….. + 1
       2B = 66 + …………. + 66
  text(Có số số hạng là 🙂
  (65 – 1) : 4 + 1 = 17  (số)
       2B = 66 × 17
  ⇒ B = 66 × 17 : 2 = 561
  A ⇒ 17x + 561 = 595
  ⇒ 17x = 595 – 561 = 34
  ⇒ x = 2

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )