Toán Lớp 5: 1/. Một vườn cây HCN có chu vi 98,4 m . CD gấp 3 lần CR . Giữa vườn là cái ao HV có cạnh 9,5m. Tính diện tích còn lại của vườn cây? 2/

Question

Toán Lớp 5: 1/. Một vườn cây HCN có chu vi 98,4 m . CD gấp 3 lần CR . Giữa vườn là cái ao HV có cạnh 9,5m. Tính diện tích còn lại của vườn cây?
2/ năm trước , giá xăng là 20000 Đồng một lít. Năm nay một lít là 24000 đồng. Hỏi giá xăng năm nay so với năm trước tăng bn phần trăm?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 41 phút 2022-06-07T08:01:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1

  Nửa chu vi của vườn cây là :

  98,4 : 2 = 49,2 ( m )

  Chiều dài của vườn cây là :

  49,2 : ( 3 + 1 ) xx 3 = 36,9 ( m )

  Chiều rộng của vườn cây là :

  49,2 – 36,9 = 12,3 ( m )

  Diện tích của vườn cây là :

  36,9 xx 12,3 = 453,87 ( m^2 )

  Diện tích của cái ao là :

  9,5 xx 9,5 = 90,25 ( m^2 )

  Diện tích còn lại của vườn cây là :

  453,87 – 90,25 = 363,62 ( m^2 )

                            Đáp số : 363,62m^2

  Bài 2

  Giá xăng năm nay so với năm trước tăng thêm số tiền là :

  24000 – 20000 = 4000 ( đồng )

  Giá xăng năm nay so với năm trước tăng số % là :

  4000 : 20 000 xx 100% =20%

                               Đáp số : 20%

  #dtkc

   

 2. Bài 1 : Nửa chu vi HCN là : 

  98 , 4 : 2 = 49 , 2 ( m ) 

  Chiều dài HCN là : 

  49 , 2 : ( 3 + 1 ) × 2 = 49 , 2 : 4 × 3 = 36.9 ( m ) 

  Chiều rộng HCN là : 

  36.9 ÷ 3 = 12 , 3 ( m ) 

  Diện tích HCN là : 

  12 , 3 × 36 , 9 = 453.87 ( m² ) 

  Diện tích cái hồ là : 

  9 , 5 × 9 , 5 = 90.25 ( m² ) 

  Diện tích còn lại là : 

  453.87 – 90.25 = 363.62 ( m² )  

  Bài 2 : Giá xăng đã tăng là : 

  24000 : 20000 × 100% – 100% = 120% – 100% = 20% 

  Đáp số : 20% 

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )