Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 201 x 8 + 9 x 201 – 201x 6 – 201 b, 384 + 384 x 4 + 384 x 2 + 384 x 3 =

Question

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 201 x 8 + 9 x 201 – 201x 6 – 201
b, 384 + 384 x 4 + 384 x 2 + 384 x 3 =, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 6 tháng 2022-06-19T03:54:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 201 xx 8 + 9 xx 201 – 201 xx 6 – 201
  = 201 xx ( 8 + 9 – 6 – 1 )
  = 201 xx ( 8 + 2 )
  = 201 xx 10
  = 2010
  b) 384 + 384 xx 4 + 384 xx 2 + 384 xx 3
  = 384 xx ( 1 + 4 + 2 + 3 )
  = 384 xx ( 5 + 5 )
  = 384 xx 10
  = 3840
   

 2. Answer
  a, 201 xx 8 + 9 xx 201 – 201 xx 6 – 201
  = 201 xx (8 + 9 – 6 – 1)
  = 201 xx (17 – 6 – 1)
  = 201 xx (11 – 1)
  = 201 xx 10
  = 2010
  ___________________________
  b, 384 + 384 xx 4 +  384 xx 2 + 384 xx 3
  = 384 xx (1 + 4 + 2 + 3)
  = 384 xx (5 + 2 + 3)
  = 384 xx (7 + 3)
  = 384 xx 10
  = 3840

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )