Toán Lớp 4: mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với sô tiền 89 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi ?

Question

Toán Lớp 4: mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với sô tiền 89 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi ?
bài giải, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 ngày 2022-06-15T22:05:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

        Mua 1 cái bút bi hết số tiền là :       

   78000 : 26 = 3000 (đồng)      

  Giá tiền 1 cái sau khi giảm giá là :                                                              

   3000 – 200 = 2800 (đồng)                                                        

    Với số tiền 98000 đồng sẽ mua được số cái bút bi là :                                                                 89000 :2800 =lỗi (cái)                                                                        

       Đáp số : lỗi cái bút bi
                                                             

 2. Bài giải

  1 bút bi hết số đồng là:

  78000 : 26 = 3000 (đồng )

  Nếu 3000 giảm giá 200 đồng thì 1 bút bi hết số đồng là: 

  3000 – 200 = 2800 ( đồng )

  89 000 đồng sẽ mua được số bút bi là:

  89000 : 2800 = 31$\frac{11}{14}$ ( bút )

  Đáp số : 31$\frac{11}{14}$ bút bi

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )