Toán Lớp 4: Bài1 hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ Hỏi mỗi thửa thu hoạch đượ

Question

Toán Lớp 4: Bài1 hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc thửa thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa thứ hai 6 tạ Hỏi mỗi thửa thu hoạch được bao nhiêu kg thóc ?
Bài2: lớp 1 và lớp 2 cùng thu nhận được 127 kg giấy lớp hai thu hoạch được nhiều hơn lớp một 9 kg giấy Hỏi mỗi lớp thu hoạch được bao nhiêu kg giấy
Bài3 hai tấm vải dài tất cả 114 m . Tấm vải thứ 1 dài hơn tấm vải thứ hai 6m . Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu m ?
Bài2: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 24m và chiều rộng 18m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 1 tháng 2022-12-22T13:26:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Bài 1.
           Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200kg
                  6 tạ = 600kg
  Thửa thứ nhất thu hoạch được số ki lô gam thóc là:
                           1800 + 600 = 2400(kg)
  Thửa thứ hai thu hoạch được số ki lô gam thóc là:
                            (4200 – 600) : 2 = 1800(kg)
                                                 Đáp số:thửa thứ 1:2400kg
                                                              thửa thứ 2:1800kg
  Bài 2
  Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:

              (127 – 9) : 2 = 59 (kg)

  Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:

                 59 + 9 = 68 (kg)

                         Đáp số:Lớp 1: 59kg
                                      Lớp 2:68kg
   Bài 3
  Tấm vải thứ nhất dài số m là : 
  ( 114 + 6 ) : 2 = 60 ( m )
  Tấm vải thứ hai dài số m là :
  114 – 60 = 54 ( m )
                  Đáp số : Tấm vải thứ 1 : 60 m
                                  Tấm vải thứ 2 : 54 m
  Bài 4
              Chu  vi hình chữ nhật là:
                          (m)
              Diện tích của hình chữ nhật là:
                          24 x 18 = 432 (m²)
                                    Đáp số: chu vi: 84m
                                                 diện tích: 432m

 2. Bài 1
  Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg
  6 tạ = 600 kg
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :
  $\text{( 3200 + 600 ) : 2 = 1900 ( kg )}$
  Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là :
  $\text{ 1300 + 600 = 1900 ( kg )}$
                            Đáp số: thửa ruộng thứ nhất : 1900 kg thóc
                                           thửa ruộng thứ hai : 1300 kg thóc
  Bài 2
  Lớp Một thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:
  (127 – 9) : 2 = 59 (kg)
  Lớp Hai thu nhặt được số ki-lô-gam giấy là:
   59 + 9 = 68 (kg)
                         Đáp số: Lớp Một: 59kg giấy; 
                                       Lớp Hai: 68kg giấy.
  Bài 3
  Tấm vải thứ nhất dài số m là : 
  $\text{( 114 + 6 ) : 2 = 60 ( m )}$
  Tấm vải thứ hai dài số m là :
  $\text{114 – 60 = 54 ( m )}$
                  Đáp số : Tấm vải thứ nhất : 60 m
                                  Tấm vải thứ hai : 54 m
  Bài 2
  Chu vi hình chữ nhật là:
      $\text{(24+18) × 2= 84 m}$
  Diện tích của hình chữ nhật là:
      $\text{24 × 18=432 m²}$
                            Đáp số: Chu vi là 84 m
                                          Diện tích là 432
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )