Toán Lớp 4: Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất a, 167 x 33 + 22 x 33 + 11 x 33,b. 4 x 8 x 25,c.37 x 108 + 108 x 63

Question

Toán Lớp 4: Bài 6: Tính bằng cách thuận tiện nhất a, 167 x 33 + 22 x 33 + 11 x 33,b. 4 x 8 x 25,c.37 x 108 + 108 x 63, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 7 ngày 2022-04-14T07:13:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Gửi cọu  (◍•ᴗ•◍)~
  a) 167xx33+22xx33+11xx33
  = 33xx(167+22+11)
  = 33xx200
  = 6600
  b) 4xx8xx25
  = (4xx25)xx8
  = 100xx8
  = 800
  c) 37xx108+108xx63
  = 108xx(37+63)
  = 108xx100
  = 10 800

 2. a) 167 × 33 + 22×33 + 11×33
  =33 × ( 167 + 22 + 11)
  =33 × 200
  =6600 
  b) 4×8 × 25
  =(4 × 25) × 8
  =100 × 8
  =800
  c)37 × 108 + 108 × 63
  =108 ×(37 + 63)
  =108 × 100
  =10800 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )