Toán Lớp 4: Bài 1: Tính nhẩm: 1943 x 10 = ……… 6953 x 100 = ………….. 2300 x 1000 = ………-… 4800 : 10 = …….… 500400 : 100 = ………… 8070000 : 1000 = ……

Question

Toán Lớp 4: Bài 1: Tính nhẩm:
1943 x 10 = ……… 6953 x 100 = ………….. 2300 x 1000 = …………….
4800 : 10 = …….… 500400 : 100 = ………… 8070000 : 1000 = …………….
Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
55 tấn = ……. yến 80000kg = ……. tấn
6200g = ……. hg 315m = ……. cm
700mm = …… dm 14 tạ 300kg = ……. yến
20000m = ……. km 2300dag 40hg = ……kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 7 tháng 2022-05-25T20:20:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  1943 x 10 = 19430
  6953 x 100 = 695300
  2300 x 1000 = 2300000
  4800 : 10 = 480
  500400 : 100 = 5004
  8070000 : 1000 = 8070
  Bài 2:
  55 tấn = 5500 yến
  80000 kg = 80 tấn
  315m = 31500 cm
  700mm = 7 dm
  14 tạ 300kg = 170 yến
  20000m = 20 km
  2300dag 40hg = 23,04 kg
  6200g = 62 hg

 2. bài 1
  1943 x 10 = 19430 ,6953 x 100 = 695300, 2300 x 1000 = 2300000, 4800 : 10 = 48000, 500400 : 100 = 500400, 8070000 : 1000 = 8070000000
  Bài 2
  55 tấn = 5500 yến
  80000kg = 80 tấn
  6200g = 62 hg
  315m = 31500 cm
  700mm = 7 dm
  14 tạ 300kg = 143 yến
  20000m = 200 km
  2300dag 40hg = 23.04 kg
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )