Toán Lớp 4: Bài 1:Tìm 2 số có hiệu là số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2 Bài 2:Tổng 3 số là 19

Question

Toán Lớp 4: Bài 1:Tìm 2 số có hiệu là số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2
Bài 2:Tổng 3 số là 1978.Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 58 đơn vị. Nếu bớt đi ở số thứ 2 36 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm 3 số
Giúp mk nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 tháng 2022-11-24T00:49:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 1:
  Số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 là : 12
  Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2 là : 98
  Số bé là : 
  (98-12)÷2=43
  Số lớn là :
  98-43=55
  Đáp số : Số lớn : 55 ; Số bé : 43
  Bài 2 :
  Số thứ nhất là :
  (1978+58)÷2=1018
  Tổng số thứ 2 và số thứ 3 là :
  1978 – 1018 = 960
  Số thứ 2 là :
  (960 +36)÷2=498
  Số thứ 3 là :
  498 – 36 = 462
  Đáp số : Số thứ nhất : 1018
                Số thứ 2 : 498
                Số thứ 3 : 462

 2. Bài 1.
  Số bé nhất có hai chữ số chia hết cho 3 là 12 
  Số lớn nhất có 2 chữ số chia hêt cho 2 là 98 
  Số lớn là 
  ( 98 + 12 ) : 2 = 55
  Số bé là 
  98 – 55 = 43
  Bài 2.
  Tổng của số thứ hai và số thứ ba là :
  1978 – 1018 = 960
  Số thứ hai là :
  ( 960 + 36 ) : 2 = 498
  Số thứ ba là :
  498 – 36 = 462

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )