Toán Lớp 4: bài 1 Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu? bài 2 ừ ba

Question

Toán Lớp 4: bài 1
Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?
bài 2
ừ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?
câu 3
Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 8 tháng 2022-04-19T21:36:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) Tích mới là:
   354 x (3×2)=2124
        Đáp số: 2124
   2) Hiệu giữa A và B là 891
  Như vậy hai số đó phải lớn hơn hiệu của chúng.
  Từ 3 chữ số 6,7,9 ta lập được 2 chữ số khác nhau lớn ơn hiệu là: 976,967
  Từ số 5,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khác nhau là: 58,85
  Ta có trường hợp:
  976-58=918(vì hiệu 2 số không bằng 891 nên loại)
  976-85=891(bằng hiệu 2 số là 891 nên ta chọn)
  967-58=909 (loại)
  967-85=882(loại)
    Vậy 2 số đó là: 976 và 85

 2. bài 1 Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?
  giải
  Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)
  Tích mới là: 354 x 6 =2124
  Đáp số: 2124
  bài 2 ừ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?
  giải
  Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải lớn hơn 891.
  Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được số có ba chữ số khác nhau lớn hơn 891 là: 976, 967.
  Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số khác nhau là: 58 và 85.
  Ta có các trường hợp sau:
  976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)
  967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)
  Vậy hai số đó là: 976 và 85
  câu 3 Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?
  giải
  Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên
  số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)
  Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)
  Trong túi có tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)
  Đáp số: 44 viên.
  mình mới thi mấy bài ni xong 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )